اخذ رتبه انفورماتیک

اخذ رتبه ( گرید ) انفورماتیک

اخذ رتبه ( گرید ) انفورماتیک تنها مخصوص شرکتهای انفورماتیکی بازمینه فعالیت it ( فناوری اطلاعات )یا انفورماتیک است. گواهی صلاحیت انفورماتیک تنهابه شرکتهایی تعلق میگیردکه موضوع اساسنامه آنها صرفا ،موضوعات فن آوری اطلاعات ، انفورماتیک ، مخابرات و ارتباطات باشد. اگر موضوع اساسنامه علاوه برموضوعات فن آوری اطلاعات ، انفورماتیکی ، و ارتباطات دربرگیرنده موضوعات دیگری نیز باشد ، شرکت صلاحیت دریافت گرید انفورماتیک رانخواهد داشت.

گرید ، رتبه یا گواهی صلاحیت نشاندهنده میزان توان مالی ، فنی و سیستمی شرکت میباشدکه ازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نظام فنی واجرایی کشوربه شرکتها تعلق میگیرد. گرید یا رتبه یا گواهی صلاحیت سازمان برنامه و بودجه تنهابه شرکتهای مشاور ، پیمانکار ، انفورماتیکی ، طرح و ساخت صنعتی ، طرح و ساخت غیر صنعتی و مدیریت طرح تعلق میگیرد و باقی شرکتها باموضوعات پشتیبانی ، خدماتی و فنی و مهندسی بایداز طریق وزارت کار اقدام نموده و صلاحیت اداره کاریا مجوز کار دریافت نمایند.

مزیت رتبه انفورماتیک درمقایسه با رتبه مشاوران و پیمانکاران این میباشدکه شرکتهای تازه تاسیس نیز میتوانندبا شرایطی رتبه یا گرید انفورماتیک رااخذ نمایند. مدرک امتیاز آور دردریافت رتبه انفورماتیک اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط اداره مالیات است اماشرایط دریافت گرید انفورماتیک این مزیت راداردکه شرکتهای راکد درسالهای گذشته باعدم فعالیت وعدم وجود اظهارنامه مالیاتی یاشرکتهای تازه تاسیس میتوانند بشرط داشتن شرکت ثبت شده و داشتن اساسنامه باموضوع فعالیت انفورماتیکی ، فناوری اطلاعات یا ارتباطات باارائه یک لیست بیمه حداکثر دردو رشته رتبه 7 رااخذ نمایند.

مدت زمان اعتبار گواهینامه صلاحیت انفورماتیک یکساله میباشد و هرساله باید شرکتهای انفورماتیکی قبل ازسر رسید تاریخ اعتبار گواهی صلاحیت ، مدارک جدیدرابه سازمان برنامه و بودجه تحویل نموده و رتبه جدید انفورماتیک اخذ نمایند.. شرکتهای دارای رتبه نیزهر ساله میمیتوانندبا ارائه اظهارنامه مالیاتی مورد تایید اداره مالیات به سازمان برنامه و بودجه یاهمان معاونت راهبردی ریاست جمهوری ، امتیاز بالاتر ودرنتیجه رتبه بهتری اخذ نمایند.
رتبه انفورماتیک درپنج رسته یاگروه اصلی و پانزده رشته یازیر گروه تقسم بندی میشوندکه شرکتها میتوانند بادرنظر گرفتن موضوع اساسنامه و امتیاز مکتسبه ، دریک یاچند رشته ، رتبه اخذ نمایند. لازم بذکر است رتبه انفورماتیک دررشته ها اخذ میشوند نه رسته ها.
مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران مفتخر است باداشتن مشاورانی مجرب کلیه شرکتهای انفورماتیکی متقاضی اخذ گواهی نامه صلاحیت انفورماتیک رابصورت رایگان مشاوره و یاری نماید.

بامادرارتباط باشید...