اخذ گواهینامه EFQM 

اخذ گواهینامه EFQM

گواهینامه EFQM مدل تعالی سازمانی EFQM چیست؟

مدل تعالی سازمانی EFQM بانام کامل این مدل ( EUROPEAN FOUNDATION OF QUALITY MANAGEMENT ) که امروز نام آن رادر گوشه و کنار سازمان و همچنین مدلی جهت حرکت بسمت تعالی سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد. مدل EFQM بعنوان مدل بنیاد کیفیت اروپا از8 اصل بنیادین تشکیل شده ودر ایران زیربنای دو جایزه ملی بهره وری همچنین تعالی سازمانی وجایزه ملی کیفیت قرار گرفته وبسیاری ازمدیران رابر آن داشته تا سازمان خودرا درجهت مطالبقت با اصول وقواعد آن به پیش رانند.

شرکت سیستم کاران باتوجه به رسالت خود ودر جهت ارتقا سطح آگاهی مدیران و کارشناسان سازمانها اقدام بتدوین این مقاله نموده است. دراین مقاله سعی شده است علاوه برمعرفی مفاهیم وتعاریف مدل تعالی سازمانی EFQM روشها وقدمهای اجرایی درخصوص استقرار فرایند خود ارزیابی برمبنای مدل تعالی سازمانی EFQM نیز بصورت خلاصه ارائه گردد. همچنین این مرکز قابلیت ثبت و صدور گواهینامه EFQM رابرای شما ایجاد میکند.

 

دلایل استقرار EFQM و دریافت گواهینامه EFQM

امروزه سازمانهای بسیاری وجود دارندکه خواهان استقرار چرخه بهبود مستمر ، نیل به تعالی وسرآمدی سازمانی ، ارتقا روز افزون رضایت مشتریان ، بهبود مستمر کیفیت ارائه کالا ، خدمات افزایش توانمندی ارکان دورنی ومنابع انسانی و درنهایت مقایسه خود باسازمانهای دیگر درمسیر تعالی و باخط کش یکسان مدل تعالی سازمانی هستند تابتوانند زمینه مناسبی جهت رقابت موثربا رقبای تجاری خود ایجاد نموده و حیات اقتصادی خودرا تضمین نمایند. این سازمانها تنها بررسی برروی داده های پس نگر مالی رامعیاری بعنوان تصمیم گیری برای آینده قرار نداده همچنین خواهان دستیابی بشناختی جامع بابت کلیه ابعاد وجودی خود میباشند. چنین سازمانهایی استقرار مدل تعالی رابعنوان یک ابزار قدرتمند ، کارآمد انتخاب کرده میتواند استقرار آن رابصورت اثربخش دردستور کار خود قرار داده اند.

جوایز کیفیت و مدل EFQM جمله ابزارهایی بوده که همانند سایر سیستمهای کیفیت نیازبه بینش ودانش توام برای استقرار اثربخش وکارآمد دارند اما گاها بدلیل عدم آگاهی ازنحوه استقرار وبکارگیری آنها حتی گاهی بدلیل عدم اطلاع رسانی جهت علت ومقصد نهایی ازبکارگیری آنها کارایی خود راکاملا ازدست داده تبدیل به زوائد بی ارزشی درسازمانهایی که استقرار آنها روی آورده اند میگردند.

همچنین استقرار ناقص ناآگاهانه این نوع سیستمها علاوه برآنکه اثربخشی لازم رابهمراه نداشته اغلب منجربه تحمیل هزینه های گزاف و ناخواسته بردوش سازمانها نیز میشوند.

 

مشاوره ایزو

ساختار مدل تعالی سازمانی EFQM

دراین مقاله سعی شده ضمن مروری اجمالی برکلیات ومفاهیم مدل تعالی سازمانی ، جایزه کیفیت EFQM علاوه برآشنایی باابعاد مدل وارکان آن روشهای عملیاتی وگام بگام استقرار استقرار فرآیند خود ارزیابی برمبنای مدل تعالی EFQM نیز بصورت اثربخش وکاملا کاربردی درقالب شبه کارگاه آموزش داده شده ، تکنیکهای استفاده مدل بعنوان ابزار نیرومند برای حرکت بسمت بهبود مستمر آموزش داده شده ضمن آن روشهای اجرایی استقرار اثربخش وکاربردی مدل تعالی سازمانی درسازمانهای متقاضی تشریح شود تابه جهت گیری این سازمانها درمسیر تعالی متناسب باکاربردهای مدل تعالی کمک نماید. امید است همواره درمسیر تعالی سازمانی موفق بوده گامهای کوچک اما پیوسته شماراهگشای موفقیت شما دراین مسیر روشنی بخش باشد.

 

تاریخچه مدل سرآمدی کسب وکار EFQM

ایجاد و توسعه مدلهای سرآمدی کسب و کار باسفر دمینگ به کشور ژاپن بعداز جنگ جهانی دوم درسال 1950 بدعوت انجمن دانشمندان و مهندسین ژاپنی JUSE آغاز گردید. تاقبل ازآن زمان نام کالای ژاپنی تداعی کننده جنس بنجل و ارزان قیمت دراذهان عموم مردم بود. ولی بعدازآن باتوسعه استقبال رویکردهای تجویزی دمینگ این کشور تبدیل یک رقیب قدرتمند جبرای تولید کنندگان اروپایی ، آمریکایی گردیدکه بعدها بپاس زحمات این اندیشمند آمریکایی جایزه ای بنام دمینگ درژاپن طرح ریزی شد.

درسال 1980 پس ازتوسعه روزافزون ژاپن درتمام عرصه اقتصاد، آمریکابه این نتیجه رسیدکه علت پیشرفت چشمگیر ژاپن استفاده ازتفکرات دمینگ دراین کشور بوده همین امر پیش زمینه ایجاد تفکر ارتقا بهره وری وطرح ریزی جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج درآمریکا گردید. دراکتبر 1982 رئیس جمهور وقت آمریکا دستور برگزاری کنفرانس ملی کیفیت وبهره وری صادر نموده نهایتا سال 1987 مدل ملی مالکوم بالدریج تایید و درسال 1988 بااین نام انتشار یافت. سال 2001 ویرایش این مدل انجام شده نسخه های مربوط به بخشهای سلامت ، آموزش مدل مذکور نیز سال 2006 تدوین و منتشر شد. درهمین راستا ثبت و صدور گواهینامه EFQM باب شد و شرکتها و سازمانهای زیادی تمایل پیدا کردندکه گواهی نامه مدل تعالی سازمان EFQM بگیرند.

 

 

مدل تعالی سازمانی EFQM

اصول گواهینامه EFQM

مدل تعالی سازمان EFQM برتمرکز 11 اصل پایه ایی ، بنیادین که بعبارتی پایه و اساس سرآمدی درمدل مالکوم بالدریج میباشد شکل گرفته است. البته لازم بذکر است شباهتهای بسیاری درساختار و نیز ارکان تشکیل دهنده این مدل ( مفاهیم ومعیارها ) و ساختار ارکان تشکیل دهنده مدل تعالی EFQM وجود دارد. این اصول ومفاهیم پایه ای عبارتنداز :

 

رهبری آینده نگر

مشتری مداری و فرآیند محوری

یادگیری فردی و سازمانی

بها دادن بکارکنان و ذینفعان سازمان

سرعت عمل و چابکی سازمان

تمرکز بر آینده

مدیریت نوآوری

مدیریت برمبنای واقعیات

مسئولیت اجتماعی و شهروندی

تمرکز برنتایج وایجاد ارزش

نگرش سیستمی

 

چگونه EFQM پیاده سازی کنیم و گواهینامه EFQM بگیریم؟

همانطورکه گفته شد EFQM مخففEUROPEAN FOUNDATIO OF QUALITY MANAGEMENT بمعنای بنیاد ارزیابی مدیریت کیفیت است.

مدل EFQM که یک مدل تعالی سازمانی محسوب میشود باارائه ی راهکارهای منطبق بر18 اصل کلیدی سازمان رابه اهداف تعالی و پویایی هدایت میکند. یک سازمان باید این هشت اصل را اجرا کند. این 8 اصل عبارتنداز:

نتیجه گرایی ، مشتری مداری ، رهبری وثبات دررسیدن به مقاصد مدیریت برمبنای فرآیند توسعه مشارکتها ، یادگیری ، نوآوری ، بهبود مستمر سیستم توسعه مشارکت نیروی انسانی ، مسئولیت اجتماعی ، هرکدام ازاین اصول برمینای معیارهایی که 9گانه هستند اجرا میشوند. پس ازحصول اطمینان ازاجرای صحیح نیازبه یک خودارزیابی عملکرد داریم که قسمت مهم دراجرای مدل EFQM همین پیاده سازی خود ارزیابی عملکرد می باشد. خود ارزیابی های مختلفی باتوجه به راهبرد سیاست سازمان میتوان پیاده سازی نمود. قسمت خودارزیابی ها بزرگترین بخش اجرای EFQM دریک شرکت ویاسازمان است. داشتن سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد ایزو 9001 میتواند کمک شایانی درجهت پیشبرد استقرار EFQM کند.

 

اخذ گواهینامه EFQM

اخذ ، دریافت ، گرفتن ، ثبت و صدور گواهینامه EFQM درایران باروشهای مختلفی امکان پذیر میباشد. مراکز ، مراجع و شرکت های صادر کننده گواهینامه EFQM در ایران خیلی زیاد هستند و متقاضیان دریافت گواهینامه EFQM معمولا بدنبال لیست شرکت های صادر کننده گواهینامه ایی اف کیو ام هستندو معمولا موفق نمیشن یک لیست معتبری از سازمان های صادر کننده مدرک EFQM پیدا کنند. برای کسب اطلاعات بروز و دقیق ازانواع مراجع ، مراکز ، شرکتهای صادر کننده گواهینامه EFQM کافیست با کارشناسان مرکز سیستم کاران تماس حاصل نموده و ازتمام نکات فنی و حقوقی صادرکنندگان گواهی EFQM مطلع شوید.

با مادرارتباط باشید . . .

 

مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید