ارزیابی عملکرد چیست؟

آنچه امروزه درسازمانها و شرکتهای مختلف مهم تلقی شده وبهش اهمیت داده میشود ، موضوع کارایی و بهره وری سازمان میباشد.ازدیرباز تاکنون درداخل یاخارج ازکشورما بررسی عملکرد تک تک افراد سازمان و بخشهای مختلف باروشهای گوناگون صورت گرفته. امروزه بررسی عملکرد سازمانها همان ارزیابی عملکرد نام داردکه درکلیه سازمانها اعم ازدولتی و خصوصی بااستفاده ازالگوهای مختلف انجام میگیرد. مقاله ی درلینک دانلود زیرارائه شده ، توضیحات کاملتری رابرای آشنایی بااین موضوع ارائه میدهد. لازم بذکراست ارزیابی عملکرد سازمان میتواند دربعضی مقاطع باسیستم مدیریت کیفیت ( گواهینامه ایزو ) اشتراکاتی داشته باشد.

لینک دانلود مقاله ارزیابی عملکرد