گواهینامه IMS

IMS سیستم مدیریت یکپارچه

 

IMS مخفف کلمه Integrated Managment System بمعنای سیستم مدیریت یکپارچه میباشد.

 

درواقع هرسازمانی که بطور هم زمان موفق ببه طراحی ، مستند سازی و استقرار سه سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 ( ISO 9001 ) و سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001 ( ISO 14001 ) و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی اوهساس 18001 ( OHSAS 18001 ) بشود دراصطلاح میگویند سازمان دارای سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) میباشد. البته الزام نیست سه استاندارد هم زمان پیاده سازی گردد. بلکه متناسب باساختار و سیاستهای سازمان ممکنه سه استاندارد ،درطول زمان پیاده سازی گردد. بدیهیست چنانچه سازمانی قصد اجرای سیستم مدیریت یکپارچه بطور همزمان رانداشته باشدبایستی ازاستاندارد سیستم مدیریت کیفیت که  استاندارد عمومی هست شروع بکار نماید و پس ازایجاد بستر و زمینه لازمه دو استاندارد ISO14001 و OHSAS18001 رااجرا نماید.  

 

بمنظور آشنایی بیشتر درمورد اینکه جهت پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه چه باید کرد و از کجا باید شروع کرد توصیه میگرددکه طرح پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت یکپارچه رامطالعه بفرمایید. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 اینجا را کلیک کرده وبرای کسب اطلاعات بیشتردر مورد استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 اینجا را کلیک کرده وبرای کسب اطلاعات بیشتر درمورد استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001 اینجا را کلیک کنید.

 

لازم بذکراست  سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) تنهایک اصطلاح بوده و گواهینامه خاص بین المللی ندارد. هرچند بعضی ازموسسات صدور گواهینامه بااختیارات خودشان نسبت ببه صدور  گواهینامه IMS اقدام مینمایند. ولی گواهینامه IMS فاقد اعتبار درمراجع اعتبار دهنده میباشد. بنابراین داشتن سه گواهینامه ISO9001   و ISO14001  و OHSAS18001  موید وجود سیستم مدیریت یکپارچه درسازمان میباشد.

 

ازقابلیتها و مزایای سیستم IMS ، یکپارچه بودن و وجود اشتراکهای قابل توجهی میباشدکه سازمان میتواند بواسطه استفاده ازاین مزایا ازمخارج اضافی جلو گیری نماید.ازجمله این هزینه هامیتوان ببه هزینه اهای ستادی ، مستندسازی ، ممیزیهای داخلی و صدور گواهینامه IMS و مراقبتی سالیانه ، و دشتمزد مشاوره و طراحی و استقرار سیستم و غیره اشاره کرد.

 

مرکز اطلاع رسانی سیستم کاران باکادری متخصص و مجرب بهترین راهنمای شمادر خصوص گرفتن گواهینامه (های) سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)   متناسب بانوع زمینه فعالیت ، نیاز واقعی و بودجه تعریف شده خودتان میباشد.

 

بامادرارتباط باشید . . .