ISO45001 

گواهینامه ایزو 45001 یا همان ISO 45001
گواهی ایزو 45001

گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ بمعنی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی الزامات تعریف شده ایمنی و بهداشت محیط کار رابیان میکند وبه کارفرمایان درجهت داشتن محیط کار ایمن کمک میکند و بدانها راهها و راهکارهایی نشان میدهند تابتوانند اتفاقات و حوادث احتمالی و ناگوار محیط کار رابه حداقل برسانند و ریسکها کاهش یافته وبه فرصتها مبدل شوند.

گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۱ باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی درحقیقت جایگزین OHSAS 18001 شده و امروزه دیگر جای آنرا گرفته. ایزو ۴۵۰۰۱ نواقص درون اهساس ۱۸۰۰۱ راپوشش داد و برطرف کرد و امروزه بانام ایزو ۴۵۰۰۱ کاربردی میباشد و مورد استفاده قرار میگیرد و عملا OHSAS  18001 کاربرد ندارد. اهساس ۱۸۰۰۱ یکسری مشکلات و نواقصی داشت و درون سازمان ملی استاندارد بعداز بررسی و تجدید نظر کامل شد اما باعنوان ایزو ۴۵۰۰۱ تدوین و تهیه و نامگذاری شد.

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ مزایای بسیاری جهت سازمانها دارد منجمله اینکه خطرات جانی و خسارات مالی که هردو جهت سازمان هزینه های بالایی دارد کاهش میابد بدان معناکه باشناسایی خطرات و ریسکها وبوجود آوردن شرایط مناسب از شدت خسارات کاسته میشود واین باعث میشود قبل ازاینکه اتفاقاتی بیوفتدکه خسارات جبران ناپذیری همراه داشته باشد باتدابیر اندیشیده هنگام وقوع حوادث کم شده و تحت کنترل قرار گیرد ضمن اینکه کارکنان باخیال راحت ازاینکه درحین انجام کار جانشان درخطر نیست با اشتیاق و روحیه بالا بکار خود ادامه میدهند.

گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ همراه همیشگی ایزو۱۴۰۰۱ میباشد و بنوعی مکمل یکدیگرند. ایزو 45001 و ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی درکنار یکدیگر معنا و مفهوم پیدا میکنند و یکدیگر راکامل میکنند و یار و همراه یکدیگر هستند الزامات دو استاندارد 14001 و 45001 تکمیل کننده همدیگرند و یکدیگررا پوشش میدهند بهمین جهت همیشه توصیه میشود درکنارهم باشند و بایکدیگر طراحی و پیاده سازی شوند. شرکتها نیزامروزه باپیشرفت علم و تکنولوژی علم کافی و اطلاعات لازم رابه دست میاورند و سپس جهت اخذ 45001 اقدام میکنند و باتوجه تاکید و توجه مراجع صادر کننده و قرار دادن اطلاعات کافی درون سایتها و مراجعه نهادها و شرکتها و سازمانهابه سایتهای مشاوره و اطلاع رسانی همچون مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بدین موضوع پی میبرندکه بهترست دو استاندارد و سیستم مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی و سیستم مدیریت زیست محیطی رابا همدیگر طراحی و پیاده سازی نمایندتا بهره وری درست و کافی رابرایشان ارمغان بیاورد. بایستی بدین موضوع اشاره کردکه طراحی و پیاده سازی دو سیستم مدیریتی 14001 و 45001 الزامات تعریف شده HSE رابیان میکند و تعریف میکند.

استاندارد ایزو 45001 نیزدر طی روند طراحی و پیاده سازی الزامات کیفیتی مورد نیازش درون استاندارد ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت تعریف شده و بهمین جهت توصیه میشود سازمانها ابتدا گواهینامه ایزو 9001 رابگیرند و سپس ایزو 45001 راو یااینکه هردو استاندارد 45001 و 9001 رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند. بااین تفاسیر سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 باهمدیگر بهترست اخذ گردند و طراحی و پیاده سازی یکپارچه سه استاندارد باهمدیگر سیستم مدیریت یکپارچه رابوجود میاوردکه اصطلاحا بدان IMS میگویند.
گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین باتجربه و آگاه تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد و برخی خدمات خودرا مانند ایزو رایگان ، ارائه رایگان مستندات ایزو ، ارائه گواهینامه آموزشی رایگان ایزو ، ارائه مدرک مدیران برتر رایگان و یکسری خدمات دیگررا دریک بازده زمانی و شرایط معین و مناسبتهای خاص جهت رفاه متقاضیان بعنوان خدمات ارائه میکند.