گواهینامه ISO9001

ISO9001:2015

ایزو 9001 چیست؟

ISO 9001 چیست؟

ISO9001:2015

ایزو 9001:2015 ( ISO9001:2015 ) یکی آازاستانداردهاي سري ايزو 9000 میباشدکه درمورد مديريت کيفيت و تضمين کيفيت تعریف رشده کاست. استاندارد ISO9001 دراواخر دهه هفتاد ميلادي 1978 بااستفاده ازاستاندارد ملي کشور انگلستان و ساير استانداردهاي مرتبط باسيستمهاي کيفيت درسازمان استاندارد جهانی ISO  توسط کميته فني شماره 176  تحت عنوان تضمين کيفيت موردبحث و تبادل نظر قرارداده شدتااینکه درسال 1987 ميلادي پس ازبحث و بررسيهاي علمي و تخصصي گسترده و تاييد پيش نويسهاي تهيه شده توسط کشورهاي عضواين کميته فني ازسوي دبيرخانه سازمان بين المللي استاندارد  ( ISO ) منتشر گرديد درنسخه اول استاندارد ایزو9001 تمرکز برروی کشف مشکلات کیفی بامحوریت کنترل کیفیت ربود.ااین پیش نویس درسال 1994 بااعمال تغییرات مفیدوبا تمرکز برروی پیشگیری ازبروز مشکلات کیفی و بامحوریت و عنوان سیستم تضمین کیفیت تصویب و عنوان سیستم تضمین کیفیت ISO9001:1994  و ISO9002:1994 رابه خوداختصاص داد و شرکتها و سازمانها باپیاده سازی آاین استانداردها گواهینامه ISO9001  ویاگواهینامه ISO9002 رابرای مجموعه خودمیگرفتند. فرق بین ISO9001 و ISO9002 دراین بودکه هرمجموعه ایکه دارای بخش طراحی ( بند 7-3 ) بودگواهینامه ISO9001 میگرفت وهرمجموعه اییکه فاقد بخش طراحی درزمینه فعالیت خودبود، گواهینامه ISO9002 رامیگرفت.

استاندارد ISO 9001 و ISO9002 درسال 2000 تغييرات عمده اي داشت زکه اهم تاین تغییرات باتمرکز بيشتربه رضايت مشتري و فرآيند گرايي بود.بدین معنی بکه استاندارد جدید ایزو 9001 براداره صحیح فعالیتهای موثر برکیفیت تاکیدداشت. لذاعنوان سيستم مديريت کيفيت را به خوداختصاص داد. همچنین هردواستاندارد ISO9001 و ISO9002 باهم ادغام دشده وتنها ISO9001 بوددارای قابلیت صدور گواهینامه اشد. استاندارد ISO9001 درنهایت درسال 2008  ویرایش جدیدی خورد وتاسال 2015 نیزاستفاده میشد.درتاریخ 25 سپتامبر 2015 ویرایش نهایی به تایید سازمان استاندارد جهانی رسیدو نسخه قابل ثبت و صدور گواهینامه ISO9001:2015 منتشرشد. بنابراین از تاریخ 25سپتامبر2015 گواهی نامه ایزو ISO9001:2015  درتمامی مراکز ثبت و صدور گواهینامه قابل صدورمیباشد.  ISO9001:2015 بالاترین ویرایش میباشد.

لازم بذکرست که ازاستانداردهای سری 9000 ، استاندارد ISO9004 نیزمنتشرشده بود.البته ااین استاندارد قابلیت صدور گواهینامه ندارد واصولاً گواهینامه ISO9004 وجود ندارد.درحقیقت ااین استانداردیک راهنمابرای تکمیل ایزو 9001 وبهبود عملکرد سازمان دراجرای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ااست.

دربین تمامی استانداردها ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت اکه همان ISO9001:2015 اااست زبانزدهمه بشده باست. علتش اینست ذکه ISO9001:2015 بیک استاندارد عمومی ربرای تمامی سازمانها و شرکتهاباهرزمینه فعالیتی طکه باشد(اعم ازتولیدی ، خدماتی ، پروژه ایی ، بازرگانی و . . . ) داست و کاربردش درهرسازمانی بعنوان پیش نیازبرای هراستاندارد دیگریست. جامعه دریافت کسب موفقيت جهت حضور مداوم دربازارهاي ملي ، منطقه اي و بين المللي تحت تاثير رقابتهاي فشرده و افزايش عرضه برتقاضا همواره ربه دو عامل اساسي کيفيت و قيمت بستگي دارد.گرچه عوامل مهم ديگري ازجمله محيط زيست ، دوام ، ايمني ، خدمات بعدازفروش، بروز بودن و رضايت مشتريان رانيز نميتوان ناديده گرفت. لذا سیستم مدیریت کیفیت بعنوان ذیک ابزار قدرتمند مورد استفاده قرارگرفت.

استاندارد ISO9001:2015 ميتواند توسط طرفهاي درون سازماني و برون سازماني ازجمله سازمانهاي گواهي دهنده گواهینامه ایزو (CB) و يامشتري، برحسب موارد مشخص شده درقرارداد في مابين ، جهت ارزيابي توانايي سازمان دربرآورده كردن خواستهاي مشتري، مورد ممیزی قرارگیرد.

مطالب تکمیلی:

جهت آشنایی با واژه ایزو ISO کلیک بفرمایید.

جهت دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2008 ( ISO9001:2008 )

جهت دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 9001:2015 (  ISO9001:2015  )

جهت آشنایی با مفاهیم کاربردی و چگونگی پیاده سازی استاندارد ISO9001 روی واژه طرح پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت کیفیت کلیک بفرمایید.

جهت دانلود متن فارسی استاندارد ایزو 9004:2009 کلیک بفرمایید.

جهت آشنایی با چگونگی گرفتن گواهینامه ایزو کلیک بفرمایید.

مرکز تخصصی مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده همکاری باکلیه شرکتهاوسازمانهادرزمینه مشاوره و اخذ گواهینامه ایزو 9001:2015  ( گواهی نامه ISO9001:2015  ) میباشد.

بامادرارتباط باشید . . .