تمدید ممیزی مراقبتی چیست

تمدید ممیزی مراقبتی چیست

تمدید ممیزی مراقبتی چیست؟ گرفتن گواهینامه ایزو اولین قدم جهت تمدید ممیزی مراقبتی میباشد شرکتها، کارهای خدماتی، شهرداریها، آموزشگاهها، آرایشگرها، پیمانکارها مشاغل مختلف میتوانند گواهینامه ایزو دریافت کنند نحوه دریافت گواهینامه ایزو توسط مراجع صادر کننده برگه گواهینامه بصورت پرینت تحویل مشتری داده میشود

همچنین مراجع صادرکننده علاوه برپرینت گرفتن گواهینامه سایتی ایجاد کرده اند نام شرکتهای دارنده گواهینامه ایزو ثبت میکنند این صادر کردن گواهینامه ISO یکسال اعتبار دارد ولی سالی یکبار تمدید ممیزی انجام میشود نحوه تمدید ممیزی مراقبتی توسط مراجع صادرکننده نامه ایی بصورت کتبی قیمت گواهی نامه، همچنین گواهینامه های دریافتی برای مشتری ارسال میگردد مشتری تمایل دارد تمدید ممیزی مراقبتی انجام شود، هزینه تمدید گواهینامه واریز کرده تمدید انجام میشود درصورت تمایل نداشتن تمدید گواهینامه ISO مرجع صادرکننده گواهی نامه مشتری متقاضی باطل کرده نام شرکت متقاضی ازسایت خود حذف خواهد کرد

مزیت تمدید ممیزی مراقبتی شرکتهای دارنده گواهینامه ایزو جهت اعتباردهی بسیار موثر خواهد بود کارفرمایان این شرکتها جهت همکاری آدرس سایت مرجع صادرکننده گرفته اطمینان حاصل میکنند، گواهینامه ایزو معتبر بوده میتوانند همکاری داشته باشند اصولا تمدید گواهینامه نیاز اکثر شرکتها جهت برند سازی همچنین جذب مشتری میباشد. اگر این تمدید ایزو انجام نشود بخواهند مناقصه شرکت کنند باید مجدد صدور گواهینامه ایزو دریافت کنند صدور مجدد گواهینامه ها زمانبر خواهد بود اما تمدید کردن ایزو بنفع مشتری خواهد بود همچنین فرصت شرکت کردن مناقصه نخواهند داشت پس تمدید ایزو بسیار برای شرکتها مهم میباشد همچنین امکان بالا رفتن هزینها جهت صدور مجدد بسیار خواهد بود پس بهترین راه برای مشتری همان تمدید ممیزی مراقبتی میباشد مدنظر داشته باشیم تمدید ایزو اعتبار شرکت دارنده گواهینامه ایزو میباشد. هرگواهی صادر شده توسط مرجع متفاوت بوده هزینه متفاوت خواهد داشت. مراجع صادرکننده گواهینامه ISO توسط سیاست خود اعلام هزینه کرده بیشترین محسنات مراجع صادر کننده تحت اعتبار iaf بودن این مراجع میباشد این تحت اعتبار iaf معتبر بوده مشتری اطمینان کامل داشتن اقدام بدریافت گواهینامه میکنند بدلیل اینکه iaf تحت اعتبار اتحادیه اروپا بوده معمولا شرکتها تمایل دارند گواهینامه ایزو توسط این مراجع صادرشود. اگرمیخواهیم تمدید ممیزی مراقبتی معتبر داشته باشیم بهترین مرجع صادر کننده اعتباردهی همین iaf میباشد شرکتها جهت گرفتن ISO مدنظر داشته باشند تمام مراجع اعتباردهیiaf نداشته بصورت مستقل گواهینامه ISO صادر، تمدید انجام میدهند. متقاضیان ایزو اطلاعات کامل کسب نمایند، وقتی اطلاعات کامل کسب کردند ایزو دریافت میکنند، همچنین تمدید ممیزی مراقبتی حائز اهمیت میباشد بدلیل اینکه کارفرمایان جهت ادامه کار اعتباردهی مدنظر خواهند داشت، درصورت نداشتن اعتباردهی ممیزی مراقبتی قطع همکاری خواهند کرد دلیل بعدی شرکت کردن برای مناقصات میباشد پس تمدید ممیزی باید انجام شود. موارد دیگر دریافت ، تمدید گواهینامه ISO ، سازمان باید طرحی جهت دستورالعمل اطلاعات پشتیبان تهیه نماید کارکنان سایر گروههای ذینفع درگیر اجرای دستورالعمل قرار دهد.

سازمان منابع مورد نیاز جهت عملی کردن وعده های دستورالعمل، تعیین اصلاحات مناسب بعمل آورد منابع شامل کارکنان، آموزش، روندهای اجرایی، مستندات، حمایت های کارشناس، مواد تجهیزات، امکانات، نرم افزار، سخت افزار، کامپیوتر میباشد. سازمان فعالیتهای اجرایی، برنامه ریزی شده روشی بهنگام مدیریت نماید. درون سازمان روندهای اجرایی، طرحهای ارتباط درون سازمانی، برون سازمانی مناسبی بکار گیرد.
اقدام اجرایی مناسبی برای مشتریان فراهم شود، مثل جبران خسارت.
اقدام لازم فوری رسیدگی موارد دستورالعمل تحقق نیافته بعمل آورد.
نوع آموزش کارکنان استفاده طرحهای ارتباط درون سازمانی ، برون سازمانی، رسیدگی پرسشها، شکایات رسیده مورد دستورالعمل ، اقدامات اصلاحی انجام شده توسط سازمان
سازمان بیاد بطور منظم سیستماتیک اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی موثر کارآمد عملکرد دستورالعمل مدارک، مستندات مذکور جمع آوری نماید.
سازمان باید دستورالعمل چارچوب آنرا بمنظور افزایش رضایت مشتری بطور مستمر بهبود بخشد.
سازمان اقدامات جهت رفع علتهای اصلی بروز مشکلات موجود بالقوه باعث شکایت میشود اتخاذ نماید مانع تکرار آنها شود.
سازمان دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان دیگر استفاده میکند

اگر متقاضی گواهینامه ایزو هستید راهنمای کامل تمدید ممیزی مراقبتی ایزو ، تماس رایگان بامرکز مشاور و اطلاع رسانی سیستم کاران راهنمای شما عزیزان میباشد.