تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نامی آشنا برای همه پیمانکاران است. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران یکی ازملزومات شرکت های پیمانکاری بویژه برای شرکت درمناقصات است. روند کلی دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باین صورت استکه ابتدا به سامانه اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای تشکیل پرونده مراجعه میکنند. سامانه اداره کار متشکل ازدو درگاه : کانون عالی کارفرمایی و کانون ایمنی انجمن های صنفی مسئولین ایمنی وبهداشت کار استان تهران است.که بسته بانتخاب شرکتها مسیر اخذ گواهینامه ازطریق یکی ازمسیر های نام برده ادامه میابد. درادامه این پیمانکاران باید پروژه های اظهارنامه سال خودرا معرفی کرده ولیست بیمه تمامی پرسنل خودرا ارائه دهند. سپس افراد موجود درلیست بیمه باید آموزش های تعریف شده ازطرف اداره کار رابگذرانند.

باین نکته دقت کنید که اگر شرکت پروژه فعال نداشته باشد باید یک نامه دوماهه ازاداره کار بگیرد. باین ترتیب پیمانکار باارائه این نامه میتواند در مناقصات شرکت کند. این نامه تاییده ایه ازسوی اداره کار است بر این موضوع که شرکت مذبور فرآیند اخذ گواهینامه ی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را آغازکرده و دوره آموزش کافرمایی خود را گذرانده اند وبعلت نبود پروژه فعال این فرآیند متوقف شده اند. این شرکت ها تا دوماه فرصت دارند که پروژه معرفی کنند.

این آموزش ها بسه دسته آموزش های کار فرمایی و کارگری و مسئول ایمنی تقسیم میشوند.

الف - آموزش کار فرمایی شامل مدیر عامل یا یکی ازاعضای هیئت مدیره میگردد.
ب - آموزش مسئول ایمنی بدو صورت برگزار میشود : 1. مسئول ایمنی مدرک تحصیلی و دانشگاهی مرتبط با HSE دارد: در این صورت مسئول ایمنی فقط باید دوره ارزیابی ریسک را بگذراند. 2. مسئول ایمنی مدرک تحصیلی ودانشگاهی مرتبط با HSE ندارد : در این صورت مسئول ایمنی باید علاوه بر دوره ارزیابی ریسک دوره ایمنی عمومی را نیز بگذراند.
ج سایر پرسنل نیز باید آموزش کارگری را بگذرانند.
پس ازطی این مراحل، شرکت در آزمون وکسب حداقل نمره ، برای اشخاص آموزش دیده گواهینامه صادر میشود. مسئول ایمنی پس ازدریافت گواهینامه باید توسط سامانه تایید صلاحیت مسئول ایمنی تایید شود. سپس تمامی نمرات وگواهینامه ها وارد سایت شده وپس ازتایید پرونده وارد مرحله بازرسی میشود.
پس ازتایید بازرس پرونده بکمسیون ارجاع داده میشود. باتایید کمسیون گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر میگردد. این گواهینامه تا دو سال اعتبار دارد. اما سوال اصلی که در این مقاله قصد داریم بآن بپردازیم چگونگی تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری است. خوب است بدانید که هر شرکت تنها یک بار میتواند پرونده تشکیل دهد ودر مراحل بعدی برای تمدید گواهینامه خود حتما باید همان پرونده قبل را اصلاح نماید.

برای تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باید از2 تا 1 ماه قبل بااداره کار تماس گرفته شود. طی این تماس شما باداره کار اطلاع میدهید که قصد دارید گواهینامه خود را تمدید کنید. اداره کار در تاریخی مشخص پرونده شمارا در درگاه سایت بازکرده واین فرصت را بشما میدهد که تغییرات واصلاحات مد نظر خود را در پرونده انجام دهید. توجه داشته باشید که این فرصت محدود نیست.

در این مرحله همچنان بانتخاب پیمانکاران ازیکی ازکانون های اداره کار ( کانون عالی کارفرمایی و کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران ) فرآیند تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بجریان میافتد. دقت داشته باشید که هیچ محدودیتی برای انتخاب کانون در مرحله تمدید وجود ندارد ومیتواند ازکانونی که در مرحله تشکیل پرونده انتخاب شده متفاوت باشد.

گام بعدی مشخص نمودن لیست بیمه پرسنل وپروژه های اظهارنامه شرکت است. همچنین مانند مرحله تشکیل پرونده در صورت نداشتن پروژه فعال نامه دوماهه دریافت میکنند.

تمامی پرسنل جدید اعم ازدفتر مرکزی وپروژه که در لیست بیمه جدید بوده وآموزش ندیده اند باید آموزش های نام برده در قسمت قبل را بگذرانند. ومراحل بعدی همانند تشکیل پروژه است.

مرکز سیستم کاران باسالها تجربدر زمینه اخذ واستقرار گواهینامه ایزو، مجوز اداره کار، رتبه، تایید صلاحیت ایمنی و.... بابهره گیری ازکارشناسان مجرب آماده ارائه مشاوره در زمینه ای فوق است. شایان ذکر است که تمامی مشاوره در این مرکز رایگان بوده ومنوط بدریافت گواهینامه ازکانال مرکز ما نیست.

مشاوره صادقانه رسالت ماست...