دریافت گواهینامه ایزو فوری

دریافت گواهینامه ایزو فوری


دریافت گواهینامه ایزو فوری درخواست و دغدغه بسیاری ازصاحبان کار میباشدکه میخواهند درون مناقصات شرکت کنند. دریافت گواهینامه ایزو فوری عملا امکانپذیر نمیباشد مگراینکه گواهینامه ایزو داخلی واز مراجع غیر IAF باشد. گواهینامه ایزو IAF دارای اعتبار IAF بین المللی میباشد وقطعا گواهینامه ایزو IAF ضمن زمانبر بودن هزینه بیشتری داردبه نسبت گواهینامه ایزو غیر IAF . جهت صادرات تنهاباید گواهی ایزو IAF استفاده شود زیراکه تنها مراجع IAF قابلیت صادرات دارندو همچنین درخصوص مناقصات بسته بدینکه کارفرمای مناقصه گزار سختگیر باشد ویا نباشد ممکنست درخواست گواهینامه ایزو  اعتبار IAF رااز سازمان متقاضی گواهینامه ایزو در مناقصات بکندپس درخصوص گواهینامه ایزو IAF عملا چیزی بعنوان گواهینامه ایزو فوری معنا ندارد وبی معناست.


دریافت ایزو فوری اغلب بدلیل شرکت درون مناقصات مورد درخواست شرکتها میباشدکه البته بسته بدینکه گواهینامه ایزو عمومی باشد ویا اینکه تخصصی در زمانش تاثیر دارد. دریافت ایزو فوری بعواملی بستگی دارد مانند مرجع صادر کننده وبیان شدکه مراجع IAF و غیر IAF هرکدام زمان خودش رامیبرد وقطعا مراجع IAF زمان بیشتری جهت صدور میخواهد و مراحل اخذ گواهینامه ایزو IAF مفصلتر ودرآن سختگیرانه تر عمل میشود. حالا سوال پیش میایدکه اصلا گواهینامه ایزو IAF چیست؟ IAF چیست؟ مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه CB زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت میشوندو اعتبار دهی میشوندو خوداین CB زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان گواهینامه ایزو مدیریت وهمچنین اعتبار دهی میشوند. هرکشور خودش مراجع IAF صادر کننده مخصوص خودش دارد. مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو IAF در ایران نیزتنها NACI میباشد. گواهینامه ایزو مراجع IAF طی چند مرحله ممیزی و رفت و آمد کارشناس میباشدبه شرکت متقاضی دریافت گواهینامه ایزو واین پروسه حداقل دو ماهی زمان میبرد البته درنهایت گواهینامه ایزو صادر میگردداما طی یک برهه زمانی. درخصوص مراجع صادر کننده غیر IAF وضعیت بدین منوال نیست. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو غیر IAF کدامند؟ گواهی نامه ایزو غیر IAF چیست؟ گواهینامه ایزو غیر IAF گواهینامه ای میباشدکه مختص ایرانیهاست. ایرانیها بدلایل مختلفی مانند اوضاع اقتصادی ، اوضاع سیاسی وهمچنین تحریمات و مشکلات دیگر اقدام کردندبه ساخت AB وهمچنین CB ساختگی خودایرانی. مراجع صادر کننده ایزو در ایران یعنی همان مراجع صادر کننده ایزو غیر IAF ، 500 الی 600 مرجع هستندکه روزبروز درحال افزایش هستندو دراین میان یکسری افراد سودجو هستندکه گواهینامه ایزو تقلبی صادر میکنندو شرکتهای متقاضی اخذ گواهینامه ایزو باوعده دستیابی گواهینامه ایزو فوری و ارزان بایستی مراقب باشندبه دام افراد شیادکه گواهینامه ایزو تقلبی و پرینتی و فتوشاپی صادر میکنند نیفتند. درخصوص گواهینامه ایزو غیر IAF بدلیل اینکه مهم نیست پیاده سازی و ممیزی انجام پذیرد یاخیر ونیازی نیست کارشناس برودبه مجموعه متقاضی وطی چندین مرحله کارشناسی و پیاده سازی انجام دهد گواهینامه ایزو فوری توسط مراجع صادر کننده ایزو در ایران غیر IAF عملا صادر میشودو معنا پیدا میکنداما بازهم تاکید مابر اینست مراقب مراجع صادر کننده تقلبی و بی اعتبار باشید.


گواهینامه ایزو فوری وهمچنین گواهینامه ایزو ارزان توسط مراجع غیر IAF صادر میشودکه باتوجه بنوع برند زمانش تعیین میگرددو متغیر میباشدو همچنین قیمتها نیز متغیرست. همچنین قوانین خاصی نداردکه ازآن پیروی کندو کار راه انداز نیزهستند بهمین دلیل باب شدندو اغلب مورد استفاده اغلب شرکتها میباشندکه گواهینامه ایزو رابا مقاصدی غیراز صادرات میخواهند دریافت کنند. مناقصه گزاران نیزدر خصوص اعتبار گواهینامه ایزو سختگیرانه عمل نمیکنندو گواهینامه ایزو مورد استفاده در مناقصات اغلب گواهینامه ایزو غیر IAF هستند.


دریافت گواهی نامه ایزو فوری امروزه باتوجه بدینکه مشاوران تبحر بیشتری پیدا کرده اندو سریعا میتوانند شرایط دریافت گواهینامه ایزو رابرای شرکت متقاضی بوجود بیاورند قابل دستیابی میباشد ودیگر شرکتها بابت زمانبری اخذ گواهینامه ایزو وهمینطور دریافت گواهینامه ایزو فوری ندارندو درکمترین زمان حتی یکروزه میتوانند گواهینامه ایزو دریافت کنند.

دریافت گواهینامه ایزو فوری طبق زمان بندی ازیک روزه تا یکی دوهفته برمبنای اعتبار گواهینامه ایزو ، تعداد گواهینامه ایزو ، مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران و پیاده سازی متغیرست.
مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو فوری مستندات رابه صورت آماده دراختیار دارند وبصورت رایگان دراختیار شرکت متقاضی قرار میدهندتا خودشان طبق مستندات هرزمان دوست داشتند پیاده سازی راانجام دهندو ازلحاظ پیاده سازی باتوجه بدینکه پیاده سازی گواهینامه ایزو اصل زمانبر بودن صدور گواهینامه ایزو میباشد زمانی صرف نمیشود.


دریافت گواهینامه ایزو یکروزه ، دریافت گواهینامه ایزو سه روزه ، دریافت گواهینامه ایزو در یک هفته ، دریافت گواهینامه ایزو کمتر از یکماه ، دریافت گواهینامه ایزو کمتر از یک هفته ، دریافت گواهینامه ایزو فوری ، دریافت گواهینامه فوری و ارزان درخواست اغلب متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو در ایران میباشد.