رتبه بندی انفورماتیک

رتبه بندی انفورماتیک

رتبه بندیGRADE ,

رتبه بندی انفورماتیک

اخذ گرید انفورماتیک

رتبه

گرید

تاییدصلاحیت انفورماتیک

چگونگی تهیه رتبه انفورماتیک

مرجع صادرکننده رتبه انفورماتیک

مراحل صدور رتبه انفورماتیک
صلاحیت پیمانکاری انفورماتیک
رتبه بندی انفورماتیک در سازمان فنی واجرایی
رتبه بندی انفورماتیک در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
گواهینامه صلاحیت انفورماتیک

چگونگی تهیه گرید انفورماتیک

شرایط اخذ گرید ودریافت رتبه شرکتهای انفورماتیک

رتبه یاگرفتن گریددر شرکتهای انفورماتیک

اخذرتبه یاهمان گرفتن گرید نوعی اعتبار برای شرکتهای انفورماتیک محسوب می شود .رتبه انفورماتیک یا همان گریدانفورماتیک در واقع یکی از ملزومات شرکت در مناقصات دولتی وبرگزاری مناقصات است ونیازمنداست که شرکتها دریافت گرید ورتبه رادردستورکارخودقراردهندتاهرچه سریعتراین مدرک راکسب کنندتادرمناقصات امتیازشرکت خودرابالاببرندوداشتن رتبه و گرید برای شرکت یک امتیاز خواهدبود.

رتبه بندی شرکت انفورماتیک از 1الی 7 میباشد .که به ترتیب از رتبه 7 شروع میشودتابه رتبه1برسد .

هریک از شرکتهانهایتا می تواننددردوشاخه اخذگرید نمایند.

مرکز سیستم کاران فعال درزمینه اخذ رتبه ساجات شرکتهای انفورماتیک وارتقا وتمدید رتبه درایران میباشد .مامفتخریم که در جهت اخذرتبه وگرفتن گریدانفورماتیک شماراهمراهی نماییم ازاینرومراحل اخذ رتبه وشرایط دریافت گرید انفورماتیک به صورت خلاصه به شرح ذیل است :

لازم به ذکراست تمام موارد کپی برابر اصل شده باشد وبه صورت فایل pdf روی سایت ساجات قرارگیرد .

ارائه مدارک ثبتی شرکت شامل روزنامه تاسیس شرکت ،اساسنامه ،تقاضانامه ،اظهارنامه مالیاتی اخذشده از سرممیزی مالیاتی که برابر اصل شده باشد .لازم به ذکراست که موضوع فعالیت اساسنامه باید درزمینه انفورماتیک باشد درغیراینصورت بایدیک صورتجلسه جدیدباموضوع انفورماتیک تهیه کنید.

اظهارنامه مالیاتی صفحات 1و 2 و5 و10و15

اسکن آگهی روزنامه تاسیس شرکت به صورت تمام صفحه گرفته شود .

روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرهیئت مدیره ومدیرعامل

روزنامه رسمی آخرین تغییرات ادرس وکد پستی شرکت

صورتجلسه مجمع عمومی کلیه سهامداران در آن قید شده باشد وارزش سهام سهامداران در آن قید شده باشد .

کپی مدرک تحصیلی مدیرعامل وکارشناسان الزامی شرکت

کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم .

لیست سه ماهه بیمه مدیرعامل وکارشناسان الزامی واگرشرکتی تازه تاسیس میباشد تعهدنامه ای که در آن تعهد شود یک سال بیمه برای کارشناسان پرداخت میگردد .

اعتباررتبه وگرید اخذشده به مدت یکسال میباشد .

به منظورثبت نام دراین سایت می توانید بامراجع به سایت تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی واجرایی به آدرس sajat .mporg.ir مراجعه کنید .

که کاربران به اشتباه موارد زیرراتایپ کرده وجستجومیکنند.

ساجاب

ساجاپ

رطبه بندی

رتبه بندی شرکتهای کامپیوتری

رتبه کامپیوتر

گرید ساجار

کرید

GRIDE

grade

rank

Grid

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران بهترین مرجع جهت راهنمایی ومشاوره شمابرای دریافت رتبه بندی وگرفتن گرید درخدمت متقاضیان محترم میباشد.