روش گرفتن ایزو

روش گرفتن ایزو

روش گرفتن ایزو ازاولین و عمده ترین سوالاتی میباشدکه شرکتهای متقاضی دریافت کننده ایزو ممکنست برایشان پیش بیاید. انواع ISO جهت استفاده شرکتهای مختلف باحوزه کاری متفاوت فرق دارد ولیکن روش گرفتن گواهینامه ایزو درتمام آنها یکیست. تمام شرکتها ، سازمانها ، ارگانها و اصناف درتمام حوزه ها و زمینه های کاری میتوانند گواهینامه ایزو رافارغ ازهر فعالیتی دریافت کنند و گواهینامه ایزو نشان دهنده مدیریت بهینه و کیفیت برتر یک سازمان، نهاد و ارگان و صنف میباشد.

روش گرفتن ایزو شامل مراحلی بدین شرح میباشدکه درزیر بطور اجمالی بدان میپردازیم.

مرحله اول: مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو گواهی ISO

اولین سوال درروند گرفتن گواهینامه ایزو اینست ازچه مرجعی گواهینامه ایزو دریافت کنیم؟شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو بایستی تحقیقات کامل و مفصل درباره مرجع صادرکننده گواهینامه ISO بکنندتا گواهینامه ای بگیرندکه معتبرمیباشد و ازدرجه اعتبار بالایی برخوردار میباشد. حالا سوالی پیش میاید ازکجا بدانیم کدامیک ازمراجع صادرکننده ایزو معتبر هستند؟ شرکتهای متقاضی دریافت گواهی نامه ایزو درمبحث اعتبار درباره ایزوها بانامهایی چون AB , CB , IAF برخورد میکنند و اغلب اطلاع کافی درباره اسامی ذکر شده ندارند. CB ها مراجع صادرکننده ایزو هستند و AB ها مراجعی هستندکه جهت اعتباربه CB ها تشکیل و فعالیت میکنند و همچنین AB ها نیز خودشان تحت عضویت یک سازمان جهانی هستند بانام IAF . متقاضیان جهت دریافت گواهی نامه معتبر ایزو بایستی بااین اصطلاحات آشنایی داشته باشند. اغلب متقاضیان بدلیل عدم اطلاعات کافی و معرفان ناآگاه و همچنین درخواست گواهی نامه ارزان و فوری درگیر مراجعی میشوندکه سطح اعتبار پایینی دارند یعنی CB های آنها ازاعتبار پایینتری برخوردارند. اغلب متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو بدلیل شرکت درمناقصات، برندسازی، تبلیغات و چشم و هم چشمی و تبلیغات صرفا میخواهند گواهی نامه بگیرند حالا گواهینامه ایزوی دریافتی دارای اعتبار و اصالت باشد یاخیر برایشان مهم نیست.

مرحله دوم : پیاده سازی و مستند سازی سیستمهای مدیریتی یاهمان ISO ها

در بحث گرفتن گواهینامه ایزو ، گام دوم بعداز انتخاب مرجع صادرکننده گواهینامه ایزو مرحله پیاده سازی سیستمهای مدیریتی میباشدکه شامل ممیزی و مستندسازی و پیاده سازی مستندات میباشد. اگر مراجع صادرکننده گواهی نامهISO جزو مراجع CB سختگیرباشندکه قطعا باانجام ممیزی و مستندسازی و پیاده سازی مستندات دقیق هزینه و وقت صرف میکنند هزینه بالاتری درحیطه پیاده سازی دریافت میکنند و شرکتهای متقاضی صدور گواهینامه ازاین CB ها قطعا هزینه بیشتری میپردازندتا شرکتهای متقاضی دیگرکه ازمراجعی گواهینامه خودشان رادریافت میکنندکه سرسری و گذرا ازمرحله پیاده سازی سیستمهای مدیریتی میگذرندکه قطعا متحمل هزینه کمتری خواهند شد. شرکتهای متقاضی اغلب سراغ CB هایی میروندکه هزینه و وقت کمتری صرف کنند تاآنها هم زودتر و باقیمت پایینتری گواهینامه ایزو خودرا بگیرند . طبعا شرکتهای متقاضی هرچه دنبال CB های سختگیر و معتبرتری باشند هرچند باصرف وقت و هزینه بیشتر قطعا گامهای بزرگتری درجهت توسعه و بهره وری برمیدارند. اغلب شرکتها چون عجله دارند هرچه سریعتر مثلا بدلیل مناقصات گواهینامه ISO دریافت کنند باصرف هزینه پایین تر خیلی بفکر پیاده سازی الزامات و مستندات نیستند بهمین جهت تنها جهت گرفتن گواهی نامه ایزو اکتفا میکنند. لذا باتوضیحات داده شده توصیه میکنیم شرکتها باصرف وقت و صبوری و اطلاع کافی ارمراجع صادرکننده جهت گرفتن گواهینامه ایزو گام بردارند

مرکز مشاوره سیستم کاران جهت هرگونه مشاوره و خدمات گواهینامه ایزو به متقاضیان میباشد و آماده هرگونه کمک و همکاری درجهت گرفتن گواهینامه ایزو به متقاضیان میباشد و حتی بصورت تلفنی اطلاعات کافی رادر اختیار متقاضیان گواهینامه ایزو خواهد گذاشت.

متقاضیان گرفتن استاندارد ایزو معمولا درست یا نادرست در GOOGLE بااین عنوانها بدنبال مطلب موردنظرشان میگردند:

شرایط اخذ ایزو برای شرکتها ، مراحل اخذ ایزو ، قیمت ایزو ، قیمت ISO، هزینه گرفتن استاندارد ایزو ، هزینه های دخیل درگواهینامه ISO، هزینه گرفتن استاندارد ایزو ، قیمت ایزو 9001 ، قیمت ایزو 14001 ، قیمت ایزو 45001 ، قیمت ایزو 22000 ، قیمت اخذ گواهینامه IMS ، قیمت اخذ گواهینامه HSE-MS ، هزینه دریافت ایزو 9001 ، هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، قیمت گواهینامه ایزو ، قیمت گواهی نامه ایزو ، هزینه ثبت گواهینامه ایزو ، هزینه صدور گواهی نامه ایزو ،هزینه ثبت گواهی نامه ایزو ،هزینه صدور گواهینامه ایزو ،هزینه ثبت و صدور گواهینامه ISO ،هزینه ثبت و صدور گواهی نامه ISO ، هزینه ثبت گواهی نامه ISO ، هزینه صدور گواهی نامه ISO ،هزینه مستندات ایزو ،هزینه مستندات گواهی نامه ایزو ،هزینه مستندسازی گواهینامه ایزو ،هزینه پیاده سازی گواهی نامه ISO ، پیاده سازی ایزوها ، پیاده سازی ISO ها ،هزینه ثبت گواهی iso ،هزینه گرفتن iso ، شرایط اخذ ISO برای شرکتها ،شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها ، شرایط اخذ گواهینامه ISO برای شرکتها