شرایط و مراحل اخذ گواهینامه hse

شرایط و مراحل اخذ گواهینامه HSE-MS

متقاضیان گواهینامه HSE-MS همواره برایشان نحوه اخذ مدرک  HSE  مهمه و نمیدانندبرای گرفتن مدرک HSE بایدچکارکرد و نحوه و شرایط اخذ گواهینامه HSE چیست؟

معمولاً اکثر پیمانکاران توسط کارفرمایان ملزمندبه طراحی و پیاده سازی HSE و گرفتن مدرک HSE وباموضوع شرایط گرفتن گواهینامه HSE-MS روبرو هستند. رفتار متقاضیان مدرک HSE نشان میدهدکه گرفتن گواهینامه سیستم مدیریت HSE ازاصل موضوع طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE مهمترشده وبنابررفع الزام کارفرماویا اخذ امتیاز بیشتردر مناقصات مورد توجه قرار گرفته قاست.

بنابراین شرایط و مراحل اخذ گواهینامه HSE-MS میتواند براساس نیاز واقعی مجموعه متقاضی دارای تعاریف مختلف لباشد.اگریک مجموعه فقط بدنبال اخذ مدرک HSE-MS باشدمیتواندباحداقل شرایط ممکنه سبه هدف خودذ( گواهینامه HSE ) برسدواگریک مجموعه بدنبال طراحی و پیاده سازی واقعی سیستم مدیریت HSE اثربخش و کارآمدباشدنیزمیتواندباشرایط ایده آل شبه هدف خودبرسد.بنابراین میتوان گفت مراحل و شرایط اخذ گواهی HSE  متنایب بانیازواقعی متقاضی متغیراست.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران نظربه رسالت اطلاع رسانی رایگان و بیطرف ظبه متقاضیان میباشد، آمادگی ارائه مشاوره و اطلاع رسانی و آموزشهای کاربردی و عملیاتی رایگان طبه علاقه مندان میباشد.

بامادرارتباط باشید...