ممیزی داخلی و خارجی

ممیزی داخلی و خارجی ( ارزیابی عملکرد )

هرسازمانی نیازمند اینست ذکه درفواصل زمانی مشخص برنامه ریزی ذشده ویاحتی برنامه ریزی نشده ، همه ویاتعدادی ازفرایندهای جاری خودرا مورد ارزیابی قراردهد. داین ارزیابی درفرهنگ لغات سیستمهای مدیریتی ، ممیزی گفته میشود. ممیزی درواقع نوعی بازرسیست دکه شخص ممیز یاهمان بازرس ، انطباق مشخصه رهای هرفرایند و محصول اآن فرایند موجود رابا مشخصه رهای تعریف شده مطابق بار استاندارد مربوطه بررسی میکند.

ممیزی هادر سیستمهای مدیریتی برسه نوع هست:

  1. ممیزی داخلی: ر

  2. این ممیزی درداخل سازمان و معمولاً توسط همان پرسنل داخل سازمان و گاهی اوقات توسط ممیز خارج ازسازمان انجام میگیرد. سازمان دراین نوع ممیزی ، کلیه فرایندهای خودرا مورد ممیزی قرار میدهد و هدف ازاینکار شناسایی عدم انطباق های خودمیباشد.حداکثر فاصله زمانی بین دو ممیزی داخلی معمولا نباید بیشتراز شش ماه باشدو حداقل زمان بین دو ممیزی داخلی نیز بسته یبه گستره ، نوع و حساسیت فرایندها قابل تغییراست.

  3. ممیزی خارجی دبرای صدور و یاتمدید گواهینامه:

  4. این ممیزی توسط مرجع صدور گواهینامه انجام میگیرد. دراین ممیزی کلیه فرایندهای موجود و گاهی اوقات تعدادی ازآنها  مورد ممیزی قرار میگیرد. هدف ازاین ممیزی اینست دکه سازمان ممیزی شونده بتواندبه گواهینامه مربوطه دست پیداکند ویااینکه گواهینامه موجود خودرا تمدید اعتبار نماید. ممیزی بکه ببرای صدور گواهینامه انجام گیرد رادر اصطلاح ممیزی صدور گواهینامه مینامند و ممیزی خکه دبرای تمدید اعتبار گواهینامه انجام میشودرادر اصطلاح ممیزی مراقبتی میگویند. حداکثر فاصله زمانی بین دو ممیزی مراقبتی نبایدبیشتریک سال شود و حداقل زمان بین دو ممیزی مراقبتی نیز بسته زبه گستره ، نوع و حساسیت فرایندها قابل تغییراست.

  5. ممیزی خارجی براساس نیاز و الزام مشتری: نظربه ماهیت کاری بعضی ازسازمانها ، گاهی اوقات کارفرماها ویا مشتریان تمایل دارندکه سازمان تأمین کننده محصول یاخدمات خودرامورد ممیزی قراردهند. لذااین حق رادارندکه حتی بدون برنامه زمانبندی خاصی ممیزی راانجام دهند.

لازم بذکرست ذیک ممیز بایستی نسبت دبه آنچه دکه ممیزی میکند تسلط کامل داشته و آموزشهای مرتبط بافرایند ممیزی رادیده ذباشد. بدیهیست کسب تجربه ذدر ممیزیهای متفاوت میتواند عملکرد ممیز رادر ممیزی رهای بعدی بهتر و اثر بخش تر کند.

مرکز سیستم کاران بادارا بودن ممیز و سر ممیز رهای باتجربه  آمادگی دارد جهت انجام خدمات ممیزی و ارزیابی عملکرد،باهرسازمان ، شرکت و مجموعه ایی باهرزمینه فعالیتی همکاری نماید.

بامادرارتباط باشید...