مدارک و شرایط لازم جهت اخذ گواهینامه HSE

مدارک و شرایط لازم جهت اخذ گواهینامه HSE

مدارک و شرایط لازم جهت اخذ گواهینامه HSE حقیقت امر یک عنوان میباشدکه شرکتها باآن درون گوگل جستجو میکنند ولی مدارک وشرایط خاصی بابت دریافت گواهی HSE وجودندارد وشرکتها میتوانندبه دوطریق گواهی HSE دریافت نمایند ویا مستقلا HSE بگیرند ویا بعداز دریافت دوگواهینامه ایزو 14001سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی گواهی HSE دریافت کنند البته توصیه به سازمانها اخذ همزمان سه گواهینامه 14001 و45001 وHSE میباشد ویا سازمان قبل دریافت گواهی HSE ابتدا دوگواهی ایزو14001 و ایزو45001 رادریافت کنند و سپس گواهی HSE بگیرد که قطعا بهره وری بهترHSEجهت سازمان خواهد داشت و باعث پیشرفت سازمان میشود.

گواهینامه HSE بابت افراد و جهت شرکت مورد تقاضاست و همچنین بایستی دقت کرد HSE اداره کار بااین گواهی نامه HSE متفاوتست و HSE اداره کارتوسط اداره کار صادرمیشود وگواهینامه HSE توسط مراجع صادرکننده ایزو.گواهینامه HSE باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی وزیست محیطی از گواهی نامه مورد نیاز شرکتها جهت حضور درون مناقصات میباشد. فارغ ازنوع فعالیت و فرآیند یک سازمان درون مناقصه شرکتها به احتمال قوی تقاضای گواهیHSE میگردد و سازمانها اغلب درباره HSE اطلاعی ندارند و شاید تنها اسم HSE شنیده باشند بهمین جهت درون گوگل سرچ میکنند وباعناوین مختلفی درون گوگل جستجو مینمایند. قطعا اولین سوالشان مدارک وشرایط لازم جهت اخذHSEمیباشد تنها کافی نیست و روند مراحل دریافت گواهی HSE همانند مراحل اخذ میباشد راطی کنند.

مدارک و شرایط لازم جهت اخذ گواهینامه HSE اولین مرحله انتخاب مرجع مورد نظر دومین مرحله پیاده سازی و استقرار ممیزی وسومین مرحله ثبت وصدور گواهینامه ایزو میباشد. اولین مرحله انتخاب مرجع موردنظر میباشد مراجع اخذ HSE دودسته میشوند یا IAFهستند ویاغیر IAF. البته درون مناقصات چنانچه کارفرما مناقصه گذار درمواقع نادر متقاضی گواهینامه IAF هستند والبته تنها مرجع IAF ایران NACI میباشد ودیگرکشورها هرکدام مراجع AB تحت اعتبار IAF مختص خودشان دارند و میتوانند ازطریق کشورهای دیگر گواهی ایزو خودبگیرند. چنانچه تنها بیان کننده گواهی HSE میخواهند ونگویند ازچه مرجعی سازمان میتواند ازنوع غیرIAF گواهی نامه HSE استفاده کند.

مدارک و شرایط لازم جهت اخذ گواهینامه HSE مرحله دوم پیاده سازی وممیزی هست وممیزی و پیاده سازی واستقرار بنابر نوع مراجع اخذ گواهینامه HSE متفاوست ودر IAF پیاده سازی و ممیزی سختگیرانه صورت میگیرد وزمان وهزینه بالایی نیاز دارد و درنوع غیر IAF پیاده سازی وممیزی سادست بدین معناکه پیاده سازی بنابر خواسته شرکت مربوطه صورت میگیرد و ممیزی نیزصوری انجام میپذیرد.گواهی نامه HSE بنظربرخی شباهت فراوانی باتایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارد و تشریح کرد ایندو کاملا دوموضوع و گواهی جداگانه هستند. ایزو14001سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت بهداشت شغلی شباهت فراوانی به گواهی نامه سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE دارند بهمین جهت اشخاص حقیقی و حقوقیکه متقاضی ایزو14001 و ایزو 45001 هستند طبیعتا راه گرفتن مدرک HSE برایشان هموار میشود لذا پایه و اساس گواهینامه ایزو 14001 و ایزو 45001 و گواهی نامه HSE،سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 میباشد ولی الزامی بابت دریافت ایزو 9001 ندارد.
مدارک و شرایط لازم جهت اخذ گواهینامه HSE درمرحله آخر و تایید ممیزی صدورگواهی نامه HSEمیباشدکه بعداز طی مراحل بیان شده HSE صادرمیشود و البته دراین بین بایستی سازمان ازنحوه ریجستری گواهیHSE مطمئن شود ومراقب مراجع تقلبی باشدکه گواهی HSE تقلبی و فاقد اعتبار صادرمیکند که دارای هیچگونه اعتبار نمیباشد و متاسفانه تعداد چنین نهادها که گواهی تقلبی صادرمیکنند زیادست.گواهی نامه HSE سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست جهت طراحی و اجرا و پیاده سازی درون سازمانها ،نهادها و شرکتهاییکه میل بابت افزایش تبلیغات و بالا رفتن سطح فروش بابت خدمات و محصولات ( تولیدکنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگان) دارند انگیزه بالایی جهت فعالیت بیشتر درون ذهنشان برپا میکند. اخذ مدرک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE صاحبان مشاغل بابت افزایش ایمنی درون محیط کاری بجهت ایمنی و سلامت کارکنان داخل سازمان اجبار میکند طبق قوانین و مقررات استاندارد HSE رعایت و اجرایی کنند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازبزرگترین مراکز مشاوره درزمینه اخذ سایر گواهینامه های تخصصی آمادگی دارد تابه متقاضیان عزیز ارائه خدمت نماید.