Steps-to-get-HDC-certification,

مراحل دریافت گواهینامه HDC,

مراحل دریافت گواهینامه HDC, ودر حقیقت همان مراحل اخذ گواهی نامه ایزو ، جهت تمامی مشاغل و حرفه هابا هرنوع فعالیت و فرآیند مهم و اساسی هست. مراحل اخذ گواهینامه ایزو بابت شرکتها و همه مراجع یکسان هست. مراحل اخذ HDC, ایزو ملزم شناخت و کسب اطلاعات درخصوص چندین پیشینه هست. ابتدا اینکه ایزو چیست وچه کاربردی دارد؟ انواع ایزو کدامند؟ ازکجا ایزو بگیریم؟ چگونه شروع کنیم؟ مدت زمان اخذ گواهینامه HDC, ایزو چقدرست؟ هزینه دریافت گواهینامه HDC, ایزو ؟ دریافت فوری گواهینامه ایزو HDC, و اخذ گواهی نامه HDC, ارزان و فوری تمامی اینها بعنوان یک پیش درآمد جهت اخذ گواهینامه ایزو مورد سوال شرکتها میباشد.

مراحل دریافت گواهینامه ایزو گفته شد منباب تمامی انواع ایزو یعنی انواع عمومی گواهینامه ایزو شامل ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ، HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی و IMS سیستم مدیریت یکپارچه ( طراحی و پیاده سازی همزمان سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 یعنی سه سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیفیت ، سیسستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای میگویند سازمان دست پیدا کردبه یک سیستم مدیریت یکپارچه و تحت عنوان یک گواهینامه داده میشودبه شرکتها ) و همچنین استانداردهای مشتری مداری استاندارد ایزو 10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، گواهی ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان نیزبه نوعی ازانواع عمومی گواهی HDC, هستند. یکسری دیگر ازانواع سیستمهای مدیریتی باتوجه بنوع فعالیت و فرآیند سازمان تعیین میگرددکه بجز سیستمهای مدیریتی و انواع گواهی نامه عمومی بیان شده مورد نیاز شرکتها میباشد. مانند ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرو سازی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات و صنایع پزشکی و انواع ایزو نخصصی دیگرکه باتوجه نوع فرآیند سازمان تعیین میگردد.

مراحل دریافت گواهینامه HDC, عمومادر گام اول شرکتها میایند درون گوگل سرچ میکنند و بایکسری مراجع مشاوره برمیخورندکه درابتدا ازشان پرسیده میشود هدفشان ازبابت اخذ گواهینامه ایزو چیست و گواهی ایزو رابرای چکاری میخواهند بگیرندپس بایستی مشخص کنند گواهی ایزو رابرای بعنوان مثال شرکت درون مناقصه میخواهند ویا صادرات ویااینکه تبلیغات و سپس آنها راهنمایی میشوند کدام نوع گواهی ( IAF ویا غیر IAF ) بدردشان خورده و بکارشان میاید. توضیح بیشتراینکه چنانچه بابت صادرات بخواهند گواهی ایزو بگیرند بایستی نوع IAF رابگیرند. و درمواقع نادر برمبنای سختگیری کارفرمای مناقصه گزار نیزممکنه نوع IAF گواهی نامه ISO درخواست گردد. دراغلب مواقع درزمینه مناقصات و تبلیغات و رقابت و هرنوع مقصود دیگر و صلاحدید مدیر نوع غیر IAF کافیست و کفایت میکند.دراینجا باتوجه نیاز مشتری مراکز مشاوره و ثبت و صدور میایند و مرجع معرفی میکنند و مراجع مختلفی معرفی میکنند باقیمتهای متفاوت و متقاضی باتوجه چند فاکتور ( نیاز سازمان ، گستردگی و وسعت سازمان ، نوع فرآیند و میزان توانایی مالی ) .

مراحل دریافت گواهینامه HDC, درگام بعد بعداز تعبین هدف و انتخاب مرجع میرسدبه مرحله پیاده سازی و استقرار استاندارد مربوطه میباشدکه بعد پیاده سازی ممیزی انجام میشود و ممیز اجازه صدور گواهی ایزو رامیدهد.
مراحل دریافت گواهینامه HDC, درگام آخر صدور گواهی نامه ایزو میباشدکه بعداینکه ممیز اجازه صدور گواهینامه ایزو راداد ایزو صادر میگردد.

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باحضور مشاورین خبره و باتجربه آماده هرگونه خدمات مشاوره و اطلاع رسانی و ثبت و صدور درخصوص انواع گواهی ایزو ، HSE ، CE ، گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک بمتقاضیان محترم میباشد