مزایای پیاده سازی IMS 

مزایای پیاده سازی IMS

 

اخذ گواهینامه ISO9001

 

گواهینامه ISO9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت ، به واسطه طراحی، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت قابل انجام خواهد بود.

 

سیستم مدیریت کیفیت باعث ایجاد مزایای زیر در سازمان خواهد شد.

افزایش کیفیت و سرعت فرآیندها و فعالیت کلیه پرسنل

مهندسی مجدد سازمان و فرآیندها و ایجاد نظم سازمانی

کاهش ریسکهای موجود در سرمایه انسانی اموال فرآیندها و خدمات

فزایش راندمان کاری و بهره وری در کلیه سطوح سازمان

کاهش هزینه ها

ایجاد یک نظام سیستماتیک متکی بر مستندات، نه متکی بر افراد

ایجاد یک نظام مدیریت اطلاعات مستند و بایگانی سوابق قوی

افزایش سطح رضایت ذینفعان شامل هیئت مدیره ، کارفرمایان و کارکنان و...

 

اخذگواهینامه ISO14001

گواهینامه ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی به واسطه طراحی، مستندسازی و اجرای سیستم مدیریت مدیریت محیط زیست قابل صدور خواهد بود.

 

سیستم مدیریت زیست محیطی باعث ایجاد مزایای زیر خواهد بود:

کاهش و یا حذف کاغذ و کاغذ بازی در سازمان

کاهش اثرات مخرب محیط زیست شامل آب، خاک و هوا بطور مستقیم و غیر مستقیم

ایجاد فضای سالم و فرح بخش در سطح سازمان

افزایش رضایت ذینفعان شامل ذینفعان شامل هیئت مدیره، کارفرمایان و کارکنان و ...

 

اخذگواهینامه ISO45001

گواهینامه ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بواسطه طراحی و مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت قابل انجام است.

 

از مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت حرفه ایی می توان موارد زیر را نام برد.

ارتقا بر سطح سلامت، بهداشت و ایمنی کارکنان

آموزش دوره های عملیاتی و کاربردی ویژه کارکنان

شناسایی خطرات موجود در محل کار و ارزیابی و سپس رفع آنها

ایمنی سازی محیط کار

ایجاد آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری برای کارکنان

شناسایی بیماری ها و امراض خاموش درکارکنان و تعریف اقدامات فوری

افزایش سطح رضایت ذینفعان در حوزه سلامت و بهداشت و ایمنی و...

 

هزینه های پیاده سازی سیستم های کیفیت ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای

هزینه های پیاده سازی هر سیستم به دو قسمت زیر تقسیم می گردد.

هزینه تهیه و تدوین طرح کلی مثلا طرح HSE یا همان HSEPLAN
هزینه پیاده سازی که متناسب با سطح بودجه تعریف شده بین صفر تا سه درصد از بودجه کل سازمان باشد.

 

مزایای پیاده سازی IMSصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید