مشاوره HSE

مشاوره HSE ، مشاور HSE

HSE - MS سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست است. HSE مخف فسه واژه بهداشت ( Health ) ، ایمنی ( Safety ) و محیط زیست ( Environment ) میباشد. هرگاه سازمانی دو سیستم مدیریتیISO 14001 و سیستم مدیریتی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست OHSAS 18001 یعنی سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO14001 ) ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ( OHSAS 18001 ) رابطور همزمانوبه موازات هم‌اجرایی کنند، میگوییم‌که سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست یاهمانHSE راپیاده سازی کرده است. مشاوره HSE مجموعه فرآیندی است که‌طی آن‌تمامی موارد دررابطه‌با سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE بیان میشود.

گواهینامه HSE راهر شرکتی باهرزمینه فعالیتی میتواند بگیرد. شرکت مذکورباید الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی 14001و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS 18001 رااجرایی نماید.

مشاور HSE بسته به‌نوع شرکت ، زمینه فعالیت نظیر صنایع غذایی ، پزشکی ، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی به‌متقاضیان اچ اس ایی کمک می‌کند، تابا استقرار سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE-MS بهداشت و سلامت شغلی و ایمنی کارمندان خودرا فراهم‌کرده و درکنارآن ازاصول و قوانین محیط زیستی نیز پیروی کنند.

مشاور HSE ، باید توان پاسخگویی به‌سوالاتی از قبیل اینکه HSE چیست ؟ گواهینامه HSE چیست ؟چگونه میتوان برای دریافت گواهینامه HSE اقدام کرد ؟ ازکجا باید گواهینامه HSE را دریافت کرد؟ گواهینامه HSE برای چه شرکت ها و مشاغلی است؟ گواهینامه HSE معتبر از HSE نا معتبر چگونه قابل تشخیص است ؟ راداشته باشد.
مشاور HSE ، ضمن اینکه به‌بیان مفهوم HSE که مخفف بهداشت ( Health ) ، ایمنی ( Safety ) و محیط زیست ( Environment است میپردازد. متقاضیان HSE را راهنمایی میکند که باهر زمینه فعالیتی خدماتی ، تولیدی و... میتوانند نسبت به اخذ مدرک HSE اقدام نمایند.گواهینامه HSE را شرکت هاو سازمان های متفاوت میتوانند برای ارائه‌به مناقضات ، کارفرمایان و... استفاده کنند. برای دریافت HSE ، مشاور HSE در وهله اول وضعیت موجود شرکت و مجموعه مورد نظر رابراساس سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE بررسی می‌کنند.

وطایف مشاور HSE

مشاور HSE به‌شناسایی وضع موجود سازمان و مجموعه براساس سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) و تجزیه و تحلیل دلایل بروز حوادث میپردازد.

مشاور اچ اس ایی وظیفه تدویناهداف و برنامه‌های ایمنی، بهداشت و تدوین خط مشی زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای و تهیه برنامه زمانبندی مشاوره سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) را برعهده دارد.

مشاور HSE وظیفه برنامه ریزی برای آموزش سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) را برعهده دارد.

مستند سازی برای سیستم های مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست ( اچ اس ایی ) . همکاری واحدهای مختلف مجموعه و سازمان برای طراحی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست ( اچ اس ایی ) ضروری است .

مشاور HSE خطرات را شناسایی و ارزیابی ریسک را انجام میدهد. در الزامات HSE شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک بسیار حایز اهمیت است. باید سیستمی تعریف شود که بطور مستمر خطرات و ارزیابی ریسک فعالیت های سازمان راشناسایی و کنترل کند.

مشاور HSE موظف است جنبه های زیست محیطی را شناسایی و خط مشی های زیست محیطی را تدوین نماید.

مشاور HSE شرایط رابرای نظارت و ممیزی داخلی و ممیزی خارجی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست HSE و تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل های مورد نیاز فراهم نموده . درنهایت سازمان را به گواهینامه HSE می‌رساند.

مزایای دریافت مشاوره HSE و اهمیت وجود مشاور HSE

رعایت و اجرایی نمودن قوانین و مقررات مربوط به ایمنی ، بهداشت حرفه ای ( شغلی ) و محیط زیست برای کارکنان و پیمانکاران.

کاهش پیامدهای زیست محیطی و خطرات ناشی از عدم رعایت ایمنی و بهداشت شغلی.

الزامات HSE رضایتمندی ذی نفعان در خصوص موضوعات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست را فراهم میکند.

رعایت الزامات HSE سبب کاهش و یا حذف هزینه های مربوط به عدم رعایت ایمنی میشود.

یکپارچگی پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( HSE ) سبب کاهش بسیاری از هزینه ها و جلوگیری از دوباره کاری های احتمالی میشود.

صدور گواهینامه HSE توسط مراجع متفاوتی انجام میشود. تشخیص مراجع معتبراز مراجع نامعتبر بسیار حایز اهمیت است. مراجع صدورگواهینامه HSE را CB گویند. CB هایی‌با درجه اعتبار بالا CB هایی هستندکه توسط نهادهای بالادستی به‌نام AB ها اعتبارسنجی میشوند. خود AB هارا انجمن بین المللی IAF اعتبار سنجی میکند. درنتیجه گواهینامه HSE-MS که توسط CB ایی‌که AB مورد تاییدIAF صادر شود از درجه اعتباری ، درجه سخت گیری و قیمت بالاتری برخوردار است. به‌همین دلیل گواهینامه های HSE باقیمت‌های متفاوتی دربازار وجود دارد.

مرکز مشاوره سیستم کاران باداشتن چندین سال سابقه درزمینه مستدسازی ، اجرا و پیاده سازی سیستم‌های مدیریتی باداشتن مشاورانی باتجربه شما رادر دریافت گواهینامه HSE-MS یاری مینماید.

باما درتماس باشید...