مقابله با سیل

مقابله با سیل

سیل و مقابله دربرابر سیل، جلوگیری ازعوارض و عواقب ناشی ازبروز سیل و سیلاب همواره مورد توجه کارشناسان HSE و همچنین نیروهای امدادگر میباشد. بعلت عدم تجربه اکثر افراد درخصوص سیل و سیلاب ، درهنگام وقوع سیل ، افراد دچار سردرگمی و بعلت عدم آموزشهای لازم دچار سوانح خطرناکی همچون غرق شدن ناشی از سیلاب ، برق گرفتگی ، سقوط، سقوط اجسام برروی افراد ، برخورد اجسام با افراد و غیره میشوند.

سیل پدیده طبیعی ست ، سالها پیش کشاورزان حاشیه رود نیل سیل راپدیده مطلوب میدانستند. دراثر سیل اراضی کشاورزی پر آب میشد وحیات موجودات وابسته پیچ وخم رودخانه وجریان سیلابها بود. رفته رفته باافزایش فعالیتهای بشر ، حالت کلی رودها ،شامل آبراهه اصلی ، سیلاب دشت دچار تغییر شد ، سیل عملا بصورت مخرب درآمد وتحت عنوان بلای طبیعی بیان شد.

مورد حایز اهمیت، نحوه برخورد و واکنش مناسب درهنگام وقوع سیل میباشد. لازمه اقدام مناسب درمقابله سیل آموزشهای مکرر ازقبل وآشنایی با مقابله دربرابر سیل هست. هدف ازتهیه متن حاضر ، آشنایی جهت مقابله دربرابر سیل اینست تاضمن تعریف سیل ، اقدامات پیشگیرانه قبل ازوقوع سیل ، اقدامات درهنگام وقوع سیل، اقدامات بعداز وقوع سیل نیزتعریف شود .

هنگام وقوع سیل افراد آموزش دیده میدانند چگونه نقاط امن راشناشایی کنند، همچنین باکیف نجات ومحتویاتش آشنایی کسب میکنند وآنرا تهیه مینمایند.
درحقیقت مادامیکه بابحرانی مانند سیل آشنا نشوید نمیتوانید درحفظ جان خود ودیگران ، جلوگیری ازآسیبهای وارده ( آسیبهای جانی و مادی ) درست عمل کنید. لازمه برخورد مناسب باسیل آگاهی وآمادگی قبل ازوقوع بحران است.

امیداست بامطالعه جزوء آموزشی آشنایی بامقابله باسیل تدوین شده، هنگام وقوع سیل واکنش مناسب بامقابله دربرابر سیل انجام ، ازاین طریق حفظ سلامت خود وسایرین تضمین شود وبتوان جلوی خسارات جانی ومالی راتاحد چشمگیری گرفت.

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازبزرگترین مراکز مشاوره واطلاع رسانی درزمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجراء ، نگهداری وبهبود سیستم های مدیریتی آمادگی دارد بابهره مندی ازدانش فنی به افراد متقاضی آشنایی با مقابله با سیل خدمت نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر دراین خصوص با واحد آموزشی تماس حاصل فرمایید.

باما درارتباط باشید...

لینک دانلود رایگان جزوه ی آموزشی آشنایی با مقابله با سیل