نمونه نامه اداره کار

نامه اداره کار

نامه اداره کار و تایید صلاحیت ایمنی اداره کار ، سلاحیت ایمنی اداره کار ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار ، بابت کسب گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تمام مواردبرای شرکت درون مناقصه امری حیاتی میباشد. نمونه نامه اداره کار درواقع داشتن پروژه درجریان و نبود کارگاه فعال و عدم ارائه کد کارگاهی و لیست بیمه شاغل درکارگاه .

تاییدصلاحیت ایمنی چیست؟ تمام پیمانکاران حقیقی و حقوقی متشکل ازکارفرمایان دولتی و غیردولتی نیازمند تایید صلا حیت ایمنی دارند. درراستای گواهینامه hse ایمنی، اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار ویا مدرک ایمنی اداره کار رادارند. دراینجا دوبحث پیش میاید: یکی شرکتهاییکه درحال حاضر پیمانکار حقیقی ویا حقوقی هستند وبرای ادامه کار و شرکت دردرون مناقصات نیازمند تایید صلاحیت ایمنی هستند و دیگری شرکتهاییکه درحال حاضر پروژه ندارند و میخواهند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی دریافت کنند ودر مناقصه ها بعنوان مدرک و امتیاز استفاده مینمایند.

نامه اداره کار و اغلب شرکتها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی قبل ازورودبه مناقصه میبایست مدارک خودرا آماده کنند تادر زمان ورودبه مناقصه بتواننداز رقبای خودپیشی بگیرند، میبایست مدرک تایید صلاحیت ایمنی ازطریق اداره کار دریافت شده باشد واین مدرک قابل استعلام ازطریق سایت خود اداره کار نشانی svcc.mcls.gov.ir میباشد. اگرکه هرچه زودتر اقدام کنیدبه دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار شما بهتر خواهد بودچون قوانین روزبه روز تغییر میکنند و گاها سختگیرانه تر میشود.

اداره کار درجهت مساعدت پیمانکاران اقدام میکندبه صدور نامه تاهیچگونه پیمانکاری ازنظر مالی دچار نقصان نشود و بتوانددر بیشتر مناقصات شرکت کند. البته منوط به شرکت درکلاسهای آموزشی اداره کار و قبولی دراین دوره های آموزشی هست و ارائه مستندات مورد تایید اداره کار میباشد و بعد اداره کار یک نامه اعتبار دوماهه درحال حاضر و طبق قوانین امروزبه پیمانکار میدهد و تمام نامه های دریافتی روی سایت تایید صلاحیت ایمنی قرارمیگیرد.
تایید صلاحیت ایمنی پیش نیاز شرکت درون مناقصه دولتیست و پیش نیاز تایید صلاحیت ایمنی داشتن رتبه ازطرف سازمان برنامه و بودجه و تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ازطریق اداره کار میباشد درنتیجه یکی ازموارد الزامی گرفتن نامه دوماهه اداره کار داشتن رتبه و گرید پیمانکاری ویا رتبه و گرید انفورماتیک ازطریق ساجات ویا رتبه خدماتی اداره کار میباشد. مدرک بعدی داشتن تعهد نامه محضری عدم پروژه باامضای مدیرعامل و تمام حق امضاداران میباشد.هرزمان قرارداد ویا پروژه درجریان داشتید میبایست سریع اعلام بفرماییدبه اداره کار . درغیر اینصورت اداره کار میتواند گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی شرکت شمارا ملغی کرده ویا باطل نماید.

اخذ نمونه نامه اداره کار، بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تماس بگیریدتا بصورت رایگان بشما مشاوره داده شود.

سلاحیت ایمنی اداره کار ، تایید صلاحیت ایمنی اداره کار ، hse اداره کار ، نامه رونده پرونده، نامه ایمنی اداره کار ، نامه دوماهه شرکت درون مناقصه ، معرفینامه اداره کار ، نامه اداره کار، نامه مناقصه ، مدت اعتبار نامه اداره کار ، مدارک مورد نیاز دریافت نامه ایمنی اداره کار ، نامه HSE ایمنی ، اچ اس ای اداره کار .