تهیه و تدوین HSE-PLAN

نحوه تهیه و تدوین HSE Plan

نحوه تهیه و تدوین HSE-Plan و سایر اطلاعات مورد نیاز درامر نوشتن اچ اس ای پلن از جمله خواستها و سوالات خیلی از پیمانکاران، مخصوصا پیمانکاران شهرداری مناطق مختلف تهران میباشد. بارشد روزافزون دانش فنی شهرداریها درخصوص شناخت الزامات HSE و ایجاد یک ساختار منسجم و سازماندهی شده در بدنه شهرداریها و پذیرش مقوله HSE دربطن چارت سازمانی شهرداریها علی الخصوص شهرداری تهران، باعث گردیدتا مدیران مرتبط به موضوع HSE اهمیت ویژه ای داده و سعی دارند تابا ایجاد فرهنگ و بستر مناسب جهت اجرای واقعی HSE دراین راه گام بردارند. بدین منظوردر شهرداری تهران یک سازمان جدیدی تحت عنوان سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران ایجادشده که وظیفه دارد HSE رادراین سازمان و همچنین درسطح شرکتهای تابعه و پیمانکاران نهادینه، اجرایی و راهبری کند.

درهمین راستا باتدوین، برنامه ریزی و اجرای انواع آموزشها درحوزه HSE درسطح سازمان شهرداری و همچنین مدیران شرکتهای پیمانکار سعی داردتا پیمانکاران رابا HSE آشتی داده و آنهارا ترغیب نمایدتا HSE واقعی، هرچند درحد توان و بضاعت پیمانکاران رادرسطح کارگاههای عملیاتی اجرایی کنند.

راهنمای تهیه و تدوین HSE-Plan ( راهنمای نگارش HSE Plan )

جهت تهیه و تدوین HSE Plan ابتدا باید پروژه مورد نظررا بدقت بررسی و مطالعه کرد تااز فرآیندهای اجرایی آن آگاهی پیدا کرد. استفاده ازتجارب و علوم افرادیکه متصدی اجرایی و سرپرستان اجرایی پروژه هستند میتواند درشناسایی فرایندهای اصلی و عملیاتی پروژه کمک کند. بدیهیست تاوقتیکه فرایندهای عملیاتی و اجرایی شناسایی نشوند نمیتوان نکات و الزامات HSE مربوطه راتعریف کرد. بعداز شناسایی فرایندهای عملیاتی و اجرایی، شناسایی ریسکهای مرتبط باهریک ازاین فعالیتها مطرح میگردد. شناسایی ریسک رتبط باهر فعالیت میتواند هم براساس تجربه ومهارت کارشناس HSE باشد وهم ازطریق بازدید ازمحل درحین اجرایی فعالیتهای خاص خود رادارد. مرحله بعد پس از شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک میباشد. درطرح HSE یاهمان HSE Plan بایستی ریسکهای شناسایی شده ارزیابی گردند و نتایج آن تجزیه و تحلیل و در نهایت اقدامات مقتضی اصلاحی و یا پیشگیرانه تعریف و پیگیری گردد. درطرح اچ اس ای ( اچ اس ای پلان ) علاوه بر شناسایی و ارزیابی ریسک مواردی همچون نیروی انسانی، آموزش HSE ، تجهیزات ایمنی و حفاظتی فردی (جمعی) روشهای اجرایی همچون روش اجرایی کنترل عملیات، روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری و... و همچنین دستورالعملهای ایمنی که متناسب بانوع فعالیتهای عملیاتی پروژه تعریف میگردد و مانند دستورالعمل ایمنی دربرق ، دستورالعمل کار در ارتفاع ، دستورالعمل ایمنی در جوشکاری ، دستورالعمل ایمنی کار بانردبان ، دستورالعمل ایمنی کار با جرثقیل ، دستورالعمل ایمنی در گود برداری ، دستورالعمل ایمنی کار درفضای بسته و.... مطرح میگردد.

بطور خلاصه یک HSE Plan کامل وتخصصی شامل دو بخش میباشد. بخش تخصصی که متناسب با نوع فعالیتهای عملیاتی پروژه مرتبط است و درهر پروژه با پروژه دیگر متفاوت است و یک بخش دیگرکه بخش عمومی بوده و شامل کلیه الزامات عمومی HSE میباشد و درهر HSE Plan لحاظ میگردد. درسایت رسمی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران نمونه هایی از HSE-PLAN قرار داده شده تا علاقمندان و متقاضیان HSEPlan ( طرح HSE ) بتوانند با الگوگیری از نمونه HSE-Plan موجود، HSE Plan مربوط به پروژه پیمانکاری خودرا تهیه و تدوین کنند. فراموش نکنیم همانگونه که انجام هرکاری تجربه و فن و فرد متخصص خودرا نیاز دارد، تهیه HSE Plan هم بایدتوسط فرد متخصص و ماهر درنوشتن و نگارش HSE-Plan تهیه گردد. فرد متخصص HSE باتحصیلات مرتبط را اصطلاحا کارشناس HSE می گویند. درواقع کارشناس HSE میتواند HSE-Plan قوی و کاملا فنی راتهیه و تدوین کند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با سالها تجربه وحضور درعرصه  HSE بادارا بودن کادر متخصص و مجرب درحوزه HSE آمادگی داردتا نیاز متقاضیان HSE-PLAN رابطور صفرتاصد برآورده نماید.

برای دانلود رایگان HSE PLAN متناسب با زمینه فعالیت خود به کانال مرکز مراجعه کنید. systemkaran@