نمونه مستندات ایزو

دانلود رایگان دانلود نمونه مستدات ایزو

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درراستای خدمت رسانی هرچه بیشتربه متقاضیان دانلود نمونه مستندات ایزو و حتی غیر مرتبط با ایزو ، متناسب بانیاز متقاضیان ، اقدام به طراحی ، تایپ و تهیه مستندات فنی مربوط به سیستمهای مدیریتی نموده.این مستندات بصورت کاملاً رایگان ارائه میگردد.

مستندات موجودبه چند بخش تقسیم شده اند. لذا متقاضیان میتوانند باجستجو درهر یک ازبخشهای زیر مستندات ISO و HSE و غیره مورد نظرخودرا یافته و بصورت رایگان مطالعه ، کپی برداری و یادانلود نمایند.

چنانچه بدنبال مستندات خاصی هستیدکه دربخشهای زیریافت نکردید میتوانید باتماس بامرکز ، واحد آموزش ، مستندات درخواستی خودرامطرح فرموده تادرصورت وجود ارائه گردد و یادرصورت عدم وجود ، راهنماییها و مشاوره رایگان جهت تولید مستند مورد نظر ارائه گردد.

مستندات عمومی :

دانلود نمونه خط مشی کیفیت

دانلود نمونه خط مشی HSE

دانلود نمونه خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

دانلود نمونه نظامنامه کیفیت          


          دانلودنمونه نظامنامه کیفیت ایزو 9001:2015  ( نمونه نظامنامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 ویرایش 2015  )

دانلود نمونه نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچهIMS

دانلود نمونه نظامنامه IMS  ( بر اساس  استاندارد ایزو 9001:2015 و ایزو 14001:2015 )

دانلود نمونه اهداف کیفیت

دانلود نمونه Process Map

دانلود نمونه فرم شرح وظایف ( شناسنامه شغل )

دانلود نمونه چارت سازمانی

دانلود نمونه مستندات الزام شده ( دانلود نمونه شش روش اجرایی الزام شده ) :

دانلود نمونه روش اجرایی کنترل مستندات  
دانلود نمونه روش اجرایی اطلاعات مستند بر اساس استاندارد ISO9001:2015

دانلود نمونه روش اجرایی کنترل سوابق کیفی ( کنترل سوابق کیفیت )

دانلود نمونه روش اجرایی ممیزی داخلی

دانلود نمونه روش اجرایی تعریف و پیگیری اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
دانلود نمونه روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی بر اساس استاندارد ISO9001:2015

دانلود نمونه روش اجرایی کنترل محصول نا منطبق ( کنترل خدمت نا منطبق )

دانلود نمونه مستندات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت :

دانلود نمونه طرح کیفیت

دانلود نمونه روش اجرایی بازنگری مدیریت

دانلود نمونه روش اجرایی آموزش یا دستور العمل آموزش

دانلود نمونه روش اجرایی رسیدگی به شکایات و نظرات مشتریان یا دستور العمل رسیدگی به شکایات و نظرات مشتریان


          دانلود نمونه روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان بر اساس ویرایش 2014 استاندارد

دانلود نمونه روش اجرایی سنجش رضایت مشتریان یا دستور العمل سنجش رضایت مشتریان

دانلود نمونه روش اجرایی برنامه ریزی تولید یا برنامه ریزی و کنترل پروژه یا دستور العمل برنامه ریزی تولید یا برنامه ریزی و کنترل پروژه

دانلود نمونه روش اجرایی خرید کالا ( تامین کالا) یا دستور العمل خرید کالا ( تامین کالا)

دانلود نمونه دستورالعمل ارزیابی تامین کنندگان کالا

دانلود نمونه روش اجرایی خرید خدمات (تامین خدمات) یا دستور العمل خرید خدمات (تامین خدمات)

دانلود نمونه روش اجرایی ارزیابی و به کار گیری پیمانکاران فرعی یا دستور العمل ارزیابی و به کار گیری پیمانکاران فرعی

دانلود نمونه روش اجرایی انبارش یا دستور العمل انبارش

دانلود نمونه روش اجرایی بهبود مستمر یا دستور العمل بهبود مستمر

دانلود نمونه روش اجرایی تجزیه و تحلیل داده ها یا دستور العمل تجزیه و تحلیل داده ها

دانلود نمونه روش اجرایی نگهداری و تعمیرات یا دستور العمل نگهداری و تعمیرات

دانلود نمونه روش اجرایی پایش و اندازه گیری محصول ( خدمت ) یا کنترل کیفیت یا دستور العمل پایش و اندازه گیری محصول ( خدمت ) یا کنترل کیفیت

دانلود نمونه روش اجرایی کالیبراسیون ( پایش و اندازه گیری تجهیزات پایش و اندازه گیری ) یا کالیبراسیون ( پایش و اندازه گیری تجهیزات پایش و اندازه گیری )

دانلود نمونه روش اجرایی پایش فرایندها یا دستور العمل پایش فرایندها

دانلود نمونه روش اجرایی رد یابی محصول ( ردیابی خدمات ) یا دستور العمل رد یابی محصول ( ردیابی خدمات )

دانلود نمونه روش اجرایی تولید یا دستور العمل تولید

دانلود نمونه روش اجرایی اجرای خدمات یا دستور العمل اجرای خدمات

دانلود نمونه روش اجرایی ارتباط با کارفرمایان یا دستور العمل ارتباط با کارفرمایان

دانلود نمونه مستندات مربوط به HSE :

دانلود نمونه HSE PLAN (طرح HSE)

دانلود نمونه روش اجرایی شناسایی الزامات قانونی و مشتریان

دانلود نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

دانلود نمونه روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری

دانلود نمونه روش اجرایی کنترل عملیات

دانلود نمونه روش اجرایی ارتباطات و مشاوره

دانلود نمونه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی وبهداشتی

دانلود نمونه روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد HSE

دانلود نمونه روش اجرایی تسهیلات پزشکی و کمک های اولیه

دانلود نمونه روش اجرایی حفاظت از سایت یا کارخانه

دانلود نمونه روش اجرایی گزارش و بررسی حوادث و اتفاقات خطرناک

دانلود نمونه روش اجرایی رعایت HSE  در تجهیز کارگاه

دانلود نمونه مستندات مربوط به سیستم های مدیریتی دیگر :

دانلود نمونه روش اجرایی haccp ( دانلود طرح haccp  )

 

بامادرارتباط باشید...