گواهینامه آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

گواهینامه آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ازجمله نیازهای اساسی افراد شاغل درشرکتهای متقاضی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار هستندکه باسمت مسئول ایمنی مشغول بکار هستند. افرادیکه قصد دارنددریک شرکت متقاضی یادارنده مدرک تایید صلاحیت ایمنی وزارت کار مشغول بکار باشند بایستی دوره ی آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک راکه توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار میگردد رابگذرانند. افراد متقاضی ممکن است خودشان دارای تحصیلات عالی مانند فوق دیپلم یا لیسانس ( کارشناسی ) ایمنی و بهداشت حرفه ایی داشته باشند. اما بااین وجود بایستی دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک برگزاری توسط اداره کار رانیز گذرانده باشند.

دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار میگردد. ولی بدلیل حجم بالای متقاضی دوره ی ارزیابی ریسک، موضوع آموزش ارزیابی ریسک رابه خیلی ازمراکز آموزشی معتبر بامجوز ازاداره کار واگذار نموده است. مراکز آموزشی بارعایت اصول تدریس و سرفصلهای مربوطه و اعلام شده ازسوی اداره کار، دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک رابرگزار مینمایند. البته هزینه مراکز آموزشی معتبر ازهزینه خود مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار میکند بالاتر میباشد. متقاضیان دوره ی آموزشی ارزیابی ریسک بادرج عناوین زیر درفضای مجازی جستجو میکنند.

دوره ی ارزیابی ریسک

دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

دوره ی آموزشی ارزیابی ریسک

دوره ی آموزش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نحوه ی ثبت نام دوره ارزیابی ریسک

نحوه ی ثبت نام دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نحوه ی اخذ گواهینامه دوره ی ایمنی

نحوه ی اخذ گواهینامه دوره ی ارزیابی ریسک

نحوه ی اخذ گواهینامه دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نحوه ی اخذ گواهینامه دوره ی آموزشی HSE

نحوه ی اخذ گواهینامه دوره ی ایمنی اداره کار

مدرک آموزشی ارزیابی ریسک وزارت کار

آموزش ارزیابی ریسک

مراکز آموزشی معتبر دوره های اداره کار

مراکز آموزشی معتبر دوره ی ارزیابی ریسک

لیست آموزشگاههای مجاز اداره کار

لیست مراکز آموزشی معتبر اداره کار

لیست مراکز آموزشی برگزار کننده دوره های آموزشی

مراجع معتبر برگزار کننده دوره های اداره کار

مراجع معتبر برگزار کننده دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

و خیلی سوالات دیگر درخصوص دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بادهها سال سابقه درخشان درحوزه ی آموزش و اطلاع رسانی آمادگی دارد تااطلاع رسانی دقیق از قوانین و مقررات اداره کار و آموزشهای تخصصی ، متقاضیان گرامی رابه مراکز معتبر آموزشی و مورد تایید وزارت کار، تعاون، رفاه و امور اجتماعی و تحت نظارت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار معرفی نماید.

دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

بامادرارتباط باشید...