گواهینامه IPS

گواهینامه استاندارد IPS

گواهی نامه استاندارد IPS مخفف عنوان Iranian Petroleum Standard بمعنای استاندارد نفت ایران میباشد. IPS بیان کننده و تعریف کننده و تدوین کننده استانداردهای نفتی مختص ایران هست و شرح دهنده انواع استانداردهای نفت مختص وزارت نفت میباشد ودر زمینه تامین و تاسیسات و الزامات و مهیا سازی پالایشگاههای نفت و چرخه تولید نفت و گاز وهمچنین تمامی واحدهای شیمیایی و واحدهای پتروشیمی، تأسیسات و الزامات انتقال گاز و دیگر تأسیسات مشابه نفت و گاز و پتروشیمی تهیه شدست.

 

 

گواهینامه استاندارد IPS

گواهینامه استاندارد IPS استاندارد نفت ایران

 

 

گواهی استاندارد IPS و انواع استاندارد وزارت نفت بصورت کمیته های تخصصی باحضور کارشناسان و صاحبنظران و متخصصان نفت و گاز و پتروشیمی بررسی میشود و متخصصان و کارشناسان نفت و گاز و پتروشیمی بعداز بررسی استانداردهای حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و سنجش تمامی جوانب توسط شورای عالی استانداردهای وزارت نفت تایید شده وبه تصویب میرسد و بعداز تصویب بمرحله اجرا درمیاید.

مدرک استانداردهای وزارت و صنعت نفت درچهار نوع و گونه تدوین و تبیین میشود. چهار گونه مهندسی ، کالا ، اجرای پروژه ها ، بازرسیهای دوره ای ، نقشه کشی و عمومی چهار گونه تدوین استانداردهای وزارت نفت هستندکه هدفشان ایجاد مجموعه ای یکپارچه و هماهنگ باتوجه استانداردهای بروز رسانی شده و تکمیل شده و تلفیقی صنعت نفت میباشد هم ازلحاظ کمی وهم ازنظر کیفی .

 

 

استاندارد IPS

اخذ گواهینامه استاندارد IPS

 
 
گواهینامه استاندارد IPS موارد استفاده و کاربردش درزمینه های ذیل تعریف میگردد: تاسیسات و الزامات لازم جهت تولید نفت و گاز و پالایشگاهها ، درحوزه زمینه های پتروشیمی و شیمیایی ، الزامات و تاسیسات انتقال گاز و ممانعت از دوباره کاری .
متقاضیان بدنبال اخذ گواهی استاندارد IPS باسوالات متعددی مواجه میشوند و بدلیل تخصصی بودن و ناشناخته بودن IPS باپرسشهای بسیاری روبرو هستند: سوالاتی ازاین دست:
استاندارد IPS چیست؟
مراکز صدور استاندارد IPS
آشنایی باانواع استانداردهای صنعت نفت
اداره استانداردهای وزارت نفت
استانداردهای نفت و گاز
موارد استفاده استاندارد IPS
مراجع صادر کننده IPS
IPS وزارت نفت
موارد استفاده استاندارد IPS
چگونه IPS بگیرم؟
ازکجا IPS بگیرم؟
استاندارد IPS ایرانی هست؟

گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران دارنده مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماد اعتماد الکترونیکی آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی و ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو بمتقاضیان میباشد. تنها بایک تماس تمامی اطلاعات کافی رلبدست بیاورید.