گواهینامه HSE- مدرک HSE

گواهینامه HSE ( مدرک HSE )

نحوه اخذ گواهینامه HSE ( مدرک HSE )وداشتن گواهینامه HSE ( مدرک HSE )چالش بسیاری ازسازمانهاو افرادشده ااست . اگر بخواهیم براساس استانداردهای بین المللی ارائه زشده ازسوی سازمان استاندارد جهانی ISO صحبت کنیم ، سیستم مدیریت HSE ترکیب دو استاندارد ISO 14001 و OHSAS 18001 زاست . اگرسازمانی متقاضی گواهینامه HSE ( مدرک HSE )باشدو بخواهد سیستم مدیریتHSE  ( ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ) رادر سازمان خود پیاده سازی کندباید دو استاندارد ISO 14001 و OHSAS 18001 راپیاده سازی کرده و گواهینامه ISO 14001 و OHSAS 18001 رادریافت نماید.

افرادیکه طالب یادگیری دانش HSE بصورت انفرادی باشند میتوانندبه آموزشگاههاو موسسات مختلف درسطح کشورکه دانش HSE ( ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ) راتدریس مینمایند مراجعه نمایند . زاین موسسات درپایان دوره گواهینامه آموزشی HSE ( مدرک HSE )نیز اعطا رمیکنند. مرکز اطلاع رسانی و مشاوره سیستم کاران نیز یکی ازاین موسسات راست .

البته مدرک دانشگاهی HSE بسیار معتبرتراست . درحال حاضر رشته HSE بعنوان یک رشته تخصصی دانشگاهی درسطح دانشگاههای کشور تدریس رمیشود. ( جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا راکلیک کنید )

درپایان میتوان گفت گواهینامه HSE ( مدرک HSE ) دونوع میباشد. یک نوع جهت سازمانها و شرکتها و نهادها صادر میگردد و نوع دیگربرای اشخاص بصورت گواهینامه آموزشی HSE صادر میگردد.

بامادر ارتباط باشید...