ایزو 17025

گواهینامه ISO/IEC17025 ، صلاحیت انجام خدمات آزمون ، کالیبراسیون

گواهینامه ISO/IEC17025 ، صلاحیت انجام خدمات آزمون ، کالیبراسیون مورد تقاضای متقاضیان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه میباشد. گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه حداقل بابت دو عنوان یکی آزمایشگاههای ویژه کالیبراسیون ودیگری ویژه آزمایشگاههای فنی صادر میگردد.

گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه مطابق باالزامات ISO/IEC17025 ازطرف مراجع اعتباردهنده ( AB ) های قانونی هرکشور مدیریت، ثبت و صادر میگردد. اکثر کشورها دارای یک مرجع اعتبار دهنده دولتی میباشندکه عضو نهادهای بین المللی IAF و ILAC وغیره هستند. یک مرجع اعتبار دهنده بایستی عضو ILAC باشدتا بتواند مراکز آزمون ، آزمایشگاههای فنی و کالیبراسیون رامورد ارزیابی و تایید صلاحیت قرار دهند. مراجع اعتبار دهنده کشورهای مختلف مانند UKAS انگلستان ، DAKKS آلمان ، SAS سوئیس ، COFRAC فرانسه ، SCC کانادا ، ACCREDIA ایتالیا وهمچنین سایر کشورها، اکثرا عضویت ILAC رادارند. مراجع اعتباردهنده جهت ارزیابی وتایید صلاحیت آزمایشگاهی درایران NACI ، مرکز ملی تائید صلاحیت ایران میباشد، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI نیز عضو ILAC میباشد.

گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه ، LABORATORY ACCREDITATION یاهمان گواهینامه ISO/IEC17025 ( مصطلح ISO17025 ) و نحوه دریافت:

نحوه دریافت گواهی نامه ISO17025 درایران بستگی داردبه متقاضی واینکه کدام نهاد صادر کننده باعضویت ILAC راانتخاب کند، اکثر متقاضیان ایرانی تمایل دارند گواهینامه ایزو 17025 خودرااز NACI یاهمان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران رادریافت کنند. اخذ گواهی نامه ISO 17025 ازمرکز ملی تایید صلاحیت ایران معمولا سه الی شش ماه زمان میبرد. همچنین هزینه های مربوطه باتوجه بمقتضیات زمان، نرخ خدمات، نرخ تورم و سایر نرخها درهر زمان متفاوت میباشد. البته موقعیت مکانی ، نوع آزمایشگاه وتعداد آزمونها نیز درزمان وهزینه تاثیر دارد.
نحوه گرفتن گواهی ایزو 17025 جهت متقاضیان بعضا ناشناخته و پیچیده باشد. متقاضیان محترم میتوانند قبل ازهرگونه اقدام بمنظور گرفتن مدرک ISO17025 باتماس بامرکز کلیه اطلاعات فنی و حقوقی رادریافت ومعمولا متقاضیان بدلیل عدم آشنایی باروال مرکز ملی تایید صلاحیت ایران دچار سردرگمی ، مشکلات عدیده وپرداخت هزینه های سنگین میشوند.

تایید صلاحیت آزمایشگاهها براساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 و مراحل دریافت: ابتدا ارسال درخواست متقاضی بهمراه مدارک و مستندات ازطریق سامانه تایید صلاحیت ، تایید بررسی مدارک و مستندات توسط مرکز واعلام نتیجه بمتقاضی ازطریق سامانه تایید صلاحیت ، تایید پذیرش درخواست و اعلام به متقاضی جهت ارسال مدارك پس از پذیرشاز طریق سامانه تایید صلاحیت ، تایید ارسال مدارك پس از پذیرش توسط متقاضی از طریق سامانه تایید صلاحیت ، تایید اعلام علت عدم تایید به مرکز و بررسی توسط مرکز ، تشکیل تیم ارزیابی توسط مرکز و اعلام به متقاضی جهت اعلام نظر ، بررسی مدارک بعداز پذیرش توسط تیم ارزیابی ، اعلام عدم انطباق به متقاضی و ارسال مدارك مجدد، اعلام علت عدم تایید به مرکز و بررسی توسط مرکز ، اعلام برنامه ارزیابی به متقاضیاز طریق سامانه به منظور اعلام نظر، انجام ارزیابی در محل و اعلام نتیجه ارزیابی و تعیین مهلت، مختومه شدن پرونده و اعلام به متقاضی جهت رفع عدم انطباق و ارسال مجدد درخواست، ، ارسال اقدام اصلاحی توسط متقاضی جهت رفع عدم انطباقها از طریق سامانه و بررسی توسط تیم ارزیابی ، بررسی تیم ارزیابی و اظهار نظر در خصوص رفع عدم انطباقها ، طرح پرونده در کمیته تصمیم گیري، صدور گواهینامه .

متقاضیان گواهینامه 17025 معمولا بادرج اصطلاحات زیردر گوگل اقدام میکنندبه کسب اطلاعات:

گواهی ایزو17025 ، گواهی ایزو 17025 ، گواهی نامه ایزو17025 ، گواهی نامه ایزو 17025 ، گواهینامه ایزو 17025 ، گواهینامه ایزو آی ای سی 17025 ، ایزو 17025 ، نحوه دریافت گواهینامه ISO/IEC17025 ، نحوه دریافت گواهی نامه ISO/IEC 17025 ،نحوه دریافت گواهینامه ISO 17025 ، دریافت مدرک ISO/IEC17025 ، دریافت مدرک ISO 17025، مراحل گواهی نامه ISO/IEC 17025 ، استاندارد ISO/IEC27001 ، استاندارد ISO17025 ، ISO/IEC17025، مدرک ایزو 17025،آموزش دریافت مدرک ISO/IEC 17025 ، تشریح مراحل چگونگی دریافت ایزو 17025، فرق گواهینامه ISO/IEC 17025 باسایر استانداردها ،CBهای معتبر صادر کننده گواهی نامه ISO/IEC 17025 ، مراجع صادرکننده گواهینامه ISO/IEC 17025 ، شرکتهای معتبر آموزش دهنده استاندارد 17025 ، مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO/IEC 17025 ، مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO/IEC17025 ، شرکتهای گواهی ISO تحت اعتبار NACI ، لیست CB های صادرکننده گواهی ایزو تحت نظارت مرکز ملی تائید صلاحیت ایران ، آموزش نحوه دریافت گواهی نامه ISO/IEC 17025 ، گواهینامه ISO/IEC 17025 ارزان و فوری ، گواهینامه ISO/IEC 17025 معتبر سازمان ملی استاندارد ایران ، نحوه استعلام اعتبار گواهی نامه ISO/IEC 17025 ، گواهینامه ISO/IEC 17025 چیست؟ گواهی نامه ISO/IEC 17025 چیست؟ مدرک ایزو 17025 چیست؟چگونه گواهینامه ISO/IEC 17025 بگیریم؟چگونه گواهی نامه ISO/IEC 17025 دریافت کنم؟ازکجاباید گواهینامه ISO/IEC 17025 بگیرم؟ ارتباط ISO/IEC 17025 باسایر ایزو ، ارتباط ISO/IEC 17025 باسایر ISO ها ، اشتراک ISO/IEC 17025 باسایراستانداردهای ایزو ، اشتراک ISO/IEC 17025 باسایراستانداردهای ISO ، آموزشگاه معتبر ISO/IEC 17025 ، دوره آموزشی ISO/IEC 17025 ، متقاضیان دریافت گواهینامه ISO/IEC 17025 ، گواهینامه iso/iec17025 ، گواهی نامه iso/iec17025 ، گواهی iso/iec17025 ، گواهینامه iso/iec 17025 ، گواهی نامه iso/iec 17025 ، گواهی iso/iec 17025 وغیره.