گواهینامه LCA چیست؟

گواهینامه LCA چیست؟

گواهینامه LCA یک ارزیابی چرخه زندگی هست و یک روش تجزیه و تحلیل گهواره به گور ویا گهواره به گهواره جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی مرتبط باکلیه مراحل چرخه زندگی یک محصول هست شامل مراحل استخراج مواد اولیه و فرآوری (گهواره) ، ازطریق تولید و پردازش مواد، ساخت و توزیع و استفاده ازمحصول ، تاهنگام بازیافت ویا دفع نهایی مواد تشکیل دهندش (گور) .

LCA بطور خاصتراین اصطلاح بابت تکنیکها و روشهایی اعمال میشودکه بااستفاده ازآن میتوان تأثیرات زیست محیطی کلی محصول ، فرآیند ویا خدمات رااز طریق وجود کامل انرژی و مواد وارد شده هریک میشوند و انرژی و مواد مرتبط باآن مشخص میشودبه هرکدام درمحیط آزاد میشوند.ازاین رو ، همانطورکه توسط آزمایشگاه تحقیقات ملی مدیریت ریسک سازمان حفاظت محیط زیست بیان شدست ، ارزیابی چرخه عمر محصولات ، فرآیندها و خدمات تجاری یامشابه رامورد بررسی قرار میدهد و روشی رابرای ارزیابی جنبه های زیست محیطی و تأثیرات احتمالی آنهاارائه میدهداین امربا هدف تصمیم گیریهای آگاهانه ، ازطریق ارزیابی اثرات احتمالی زیست محیطی بابت موجودی کلیه ورودیها و انتشارها (جهت یک محصول ، فرآیند ویا خدمات معین) ازمواد و انرژی موجوددر محیط صورت میگیرد.

گواهینامه LCA روشهای شناخته شده ای داردکه در سری 14000 استاندارد مدیریت محیط زیست سازمان بین المللی استاندارد سازیایزو، بویژه ، درونایزو 14040و ایزو 14044گنجانده شدست.

گواهینامه LCA وتعاریف بیان شده LCA : ارزيابي چرخه زندگي (LCA) گاهي مترادف بعنوان تحليل چرخه زندگي درون ادبيات گزارشي دانشمندان خوانده ميشود. همچنین گاهی بدان تحلیل گهواره به گور نیزگفته میشود. باتوجه مستندات بیان شده آزمایشگاه تحقیقات ملی مدیریت ریسک EPA ،LCAروشی میباشدبرای ارزیابی جنبه های زیست محیطی و تأثیرات احتمالی مرتبط بایک محصول ، فرآیند ویا خدمات ،واز گردآوری منابع انرژی و مواد مربوطه و انتشار محیط زیست ،ارزیابی اثرات زیست محیطی بالقوه مرتبط باورودی ها و انتشارهای مشخص شده بدست میاید.تفسیر نتایج بشما کمک میکندتا یک تصمیم آگاهانه تربگیرید
روش LCA روشی هست جهت ارزیابی اثرات زیست محیطی مرتبط باکلیه مراحل زندگی یک محصول ازاین استخراج مواد اولیه ازطریق فرآوری مواد ، ساخت ، توزیع ، استفاده ، تعمیر و نگهداری و دفع وهمچنین بازیافت هست. طراحان ازاین فرآیند جهت کمک کیفی و کمی محصول خوداستفاده میکنند

هدفLCA اینست باتعیین کمیت کلیه ورودی ها و خروجیهای جریان مواد و ارزیابی میزان تأثیراین جریانات مواد برروی محیط زیست ، طیف گسترده ای از اثرات محیطی را که به محصولات و خدمات اختصاص میابد ، مقایسه کنداین اطلاعات جهت بهبود فرآیندها ، حمایت ازسیاست و فراهم کردن پایه ای مناسب بابت تصمیم گیریهای آگاهانه استفاده میشود.

اصطلاح چرخه زندگی بدین مفهوم اشاره داردکه یک ارزیابی جامع و عادلانه ، نیازبه ارزیابی تولید مواد اولیه ، تولید ، توزیع ، استفاده و دفع ازجمله کلیه مراحل حمل و نقل مداخله ای لازم یااینکه ناشی ازوجود محصول دارد.

سه نوع اصلی LCA وجود دارد. LCA های اختصاصی بدنبال این هستندکه بارهای مربوطه تولید و استفاده ازیک محصول ویا خدمات و فرآیند خاص رابه یک مقطع زمانی نسبت دهند.نوع دومLCA های پیامد بدنبال شناسایی پیامدهای زیست محیطی یک تصمیم یاتغییر پیشنهادی دریک سیستم مورد بررسی هستند، و بنابراین آینده نگر هستند [نیاز به استناد] نوع سوم LCA ، تحت عنوان LCA اجتماعی یک رویکرد مشخص درنظر گرفته شده جهت ارزیابی پیامدهای اجتماعی و تأثیرات احتمالی هست. برخی رویه های شناخته شده جهت LCA در سریایزو 14000 ازنوع استانداردهای مدیریت محیط زیست ، بویژه، ایزو 14040و 14044 گنجانده شده است.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باحضور مشاورین باتجربه بصورت رایگان خدمات مشاوره خودرا درخصوص انواع گواهینامه ایزوHSE ,IMS ,CE , گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک دراختیار متقاضیان قرار میدهد. با ما در تماس باشید.