دریافت ایزو فوری

دریافت ایزو فوری

دریافت ایزو فوری متقاضیان زیادی درمیان شرکتهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو داردو اغلب متقاضیان درخواست گواهی ایزو ، متقاضی درخواست گواهی نامه ایزو فوری هستند. گواهی ایزو بنابر تعاریف دو دسته میشوند: گواهینامه ایزو عمومی وهمچنین گواهینامه ایزو تخصصی . درمبحث دریافت گواهینامه ایزو فوری عمومی و تخصصی بودن گواهینامه ایزو اهمیت داردو چنانچه گواهینامه ایزو عمومیت داشته باشد شرایط دریافت ایزو راحت تر بوده و زودتر صادر میشود. همچنین گواهینامه ایزو فوری عمومی بدلیل عمومیت داشتن توسط تمامی مراجع صادر کننده ایزو ثبت و صدور میگردد. دریافت ایزو فوری چنانچه عمومی باشدو ازسری گواهینامه ایزو عمومی باشد بدلیل شناخته بودنش ازلحاظ مشاوره و پیاده سازی زمان کمی لازم دارد همچنین آزمایشات نمیخواهدو براحتی میتوان جهت اخذش اقدام کرد همچنین اینکه دریافت ایزو عمومی ارزاننر ازدیگر انواع گواهینامه ایزو میباشد. دریافت ایزو فوری درباره گواهینامه ایزو تخصصی سختگیرانه تر میباشد.

ISO-REQUEST

دریافت ایزو فوری اصولا معنایی ندارد امااز آنجاکه درخواست بسیاری متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو ، دریافت ایزو فوری و ارزان بوده وهست، مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران خودشان اقدام کردندبه ثبت و صدور گواهینامه ایزو تاآنجاکه امروزه دریافت گواهینامه ایزو کمتر ازیک روز حتی امکانپذیر شده وتا کمتراز یک هفته صادر میگردد. دریافت ایزو یکروزه ، دریافت ایزو در یک هفته ، دریافت ایزو سه روزه ، دریافت ایزو یک ماهه ، دریافت ایزو کمتراز یکروز ، دریافت ایزو کمتر از یک هفته ، دریافت ایزو فوری کمتر از یک ماه ، دریافت ایزو فوری یکروزه ، دریافت ایزو فوری یک هفته ای ، دریافت ایزو فوری سه روزه ، دریافت ایزو فوری یک ماهه ، دریافت ایزو فوری کمتر از یکروز ، دریافت ایزو فوری یک هفته ای ، درخواست متقاضیان دریافت ایزو میباشدکه بدنبال دریافت ایزو فوری هستند. دریافت ایزو فوری تنها ازطریق مراجع غیر IAF ساختگی ایرانیها ممکنست و انجام پذیرست. مراجع غیر IAF بدلیل اینکه درمراحل مختلف مانند پیاده سازی و ممیزی بسیارکمتر رویشان سختگیری میشودو مهم نیست پیاده سازی و ممیزی انجام پذیرد یاخیر بهمین دلیل تنها بایک درخواست ساده سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو وهمچنین دریافت ایزو فوری مراحل مختلف توسط مرجع صادر کننده ازصفر تاصد انجام میپذیردکه تمام مراحل سریعا انجام میپذیرد زیراکه توسط ایران و مراجع صادر کننده یعنی CB ساختگی وهمینطور AB ساختگی ایرانیها اعتباردهی میشود. همچنین گواهینامه ایزو غیر IAF ازقواعد و قوانین خاصی پیروی نمیکندو دارای قانون خاصی نیست واز طرفی نهادی وجود نداردکه بدانها نظارت کندو براحتی درون ایران فعالیت میکنندکه حدود 500 الی 600 هستند پس میتواند اینطور گفت 500 الی 600 مرجع صادر کننده ایزو در ایران فعالیت میکنندکه ایزو فوری صادر میکنندو شرکتهای متقاضی میتوانند ازطریق آنهابه دریافت ایزو فوری دست یابندو بعبارتی بدانها مراجع صادر کننده ایزو فوری میگویندکه میتوانند گواهینامه ایزو فوری صادر کننده البته بدلیل برندهای فراوان قیمت ایزو نوسان داردو زمان دریافت گواهینامه ایزو متغیرست البته اینگونه گواهینامه ایزو غیر IAF فاقد اعتبار جهانی هستند. اماباید دراین میان مراقب مراجع صادر کننده ایزو تقلبی بودکه گواهینامه ایزو تقلبی صادر میکنندکه پرینتی میباشند و فاقد اعتبار درون بازار هستندکه قابلیت رجیستری نیزندارند.

دریافت ایزو فوری IAF درصورتیکه گواهینامه ایزو دارای اعتبار IAF بدلیل اینکه یک نهاد بین المللی میباشد قطعا زمان میبرد وهمینطور قواعد و قوانین خودش رادارد وبایستی پباده سازی و ممیزی و رفع عدم انطباقها صورت گیردو ریسکها برطرف گرددو صدمات و خطرات مالی و جانی احتمالی مورد بررسی و پیشگیری قرار گیرد بنابراین عملا ثبت و صدور گواهینامه ایزو فوری و دریافت گواهینامه ایزو فوری تحت اعتبار IAF بی معناست. گواهینامه ایزو عمومی بدلیل اینکه گاها نیازبه آزمایشات ندارد وهمینطور ازلحاظ پیاده سازی شرایط کمتر خاصی نیاز دارد سریعتر صادر میگردد امادر خصوص انواع ایزو تخصصی بدلیل وجود شرایط خاصتر جریان فرق داردو زمان بیشتری جهت دریافت ایزو میخواهدو دریافت ایزو فوری بصورت کلی درخصوص صدور گواهینامه ایزو امکانپذیر نمیباشد. گواهینامه ایزو IAF ازآنجاکه CB یعنی همان مراجع صادر کننده ایزو وهمینطور AB یعنی مراجع اعتبار دهنده CB جهانی هستندو تحت نظر یک مرجع بالا دست و جهانی باعنوان IAF اعتبار دهی میشوند زمان طولانی تری جهت اخذ ایزو و دریافت ایزو نیاز دارند.