گواهینامه ایزو ارزان از کجا بگیرم

گواهینامه ایزو ارزان از کجا بگیریم؟

گواهینامه ایزو ارزان ازکجا بگیریم؟ سوال اغلب متقاضیان میباشدکه درپی دریافت گواهینامه ایزو هستند ودر زمان دریافت دارای توان مالی مناسب نیستندو چنانچه جهت تبلیغات، مناقصات، رقابت و برندسازی وهر منظوری بجز صادرات و مناقصات (درموارد نادر بنابر درخواست کارفرمای مناقصه گزار ممکنست درخواست گواهی معتبر شود) اقدام کنند میتوانند اینگونه گواهینامه رابدست بیاورند اماکه درخصوص صادرات نمیتوانند ازنوع ارزان درخواست کنند زیراکه بایستی ازنوع گواهینامه بین المللی استفاده کنند. استانداردهای بین المللی میتواند یک هماهنگی راایجاد کندکه موجب تقویت قدرت درهمه مناطق توسعه آنها شوداین امکان رابدانها میدهدتا بجای جداگانه، منسجم عمل کنند، جایگاهی محکمتر دربازار جهانی کسب کنندو درهای فرصتهای جدید راباز کنند. درخصوص سوال فوق ابتدا بایستی بدانیم مراجع صادر کننده ایزو کدامند؟ مراجع صادر کننده رادراصطلاح cb مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار AB فعالیت میکنند و مدیریت شده و اعتبار میگیردو AB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست و درراس تمام مراجع باعنوان نهاد بین المللی اعتبار دهی یعنی IAF فعالیت میکند. یکسری مراجع نیزهستند ساخته و پرداخته خودما ایرانیها هستندو CB وهمینطور AB تحت اعتبار IAF نیستندو غیر IAF هستندو بین المللی نبوده ودرون ایران فعالیت میکنند.

گواهینامه ایزو ارزان از کجا بگیریم؟ باتوجه بدین تفاسیرکه گفته شد اینگونه گواهینامه راتنها ازطریق مراجع غیر IAF میتوان گرفت زیراکه قوانین و قواعد خاصی نداردو براحتی میتوان آنرا گرفت و درون ایران صادر میشودو درنهایت اینکه نیازبه پیاده سازی نداردو ممیزی .آماده سازی جهت فرایند پیاده سازیایزوازهر استانداردایزومیتواند بسیار پر فشار باشدبرای سازمانهای مختلف چگونگی آماده سازی یک سازمان جهت یک فرایند پیاده سازی و استقرار و اجرایایزو ، بعواملی مانند اندازه و پیچیدگی فرآیندهای شرکت، دانش و فرهنگ فعلی موسسه مربوطه مرتبط باانواع استاندارد بستگی دارد. یعنی کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و غیره. بلوغ سایر سیستمهای موجود مرتبط بانوع استاندارد مد نظرشان میباشد. اجرا و پیاده سازی درشرکت شما یک تصمیم مدیریتی میباشدکه مستلزم توجه بابت عملکرد ،استراتژی ،کارکنان و ازهمه مهمتر مشتریان شمادر سازمان هست. استانداردهایایزوامروزه براحتی توسط سازمانها و صنایع شامل تولیدکنندگان مواد غذایی تاتامین کننده خودرو و داروسازی بکار میرود.دربسیاری ازموارد ، انتخاب پیاده سازی استانداردایزودریک شرکت ، نه تنها نتیجه ش بهبود کیفیت ، کارآیی و سودآوریست ، ازدیگر مزایای اجرا و پیاده سازی ایزومیتوان بدین موارد اشاره کرد: مورد نیاز تمامی شرکتهای و مشتریان میباشدبه ویژه مشاغل متمرکز بین المللیمورد نیاز توسط نهادهای نظارتی خارج ازکشور . جهت تهیه کننده محصولات حساس مستلزم دارای کیفیت بودن، بعنوان مثال تجهیزات پزشکی.لازمه بابت حفظ حضور درون بازار ویک مزیت رقابتی. اهمیت استاندارد ایزو بااین تفاسیر کمی قابل درک هست ومشخصا هزینه هایی دربرداردو تاکیدما شرکتهای مشاوره جهت پیاده سازی میباشد بخصوص پیاده سازی برخی گواهینامه های معروفتر ومهمتر و مورد نیازتر یعنی ایزو 9001 ، ایزو 14001 ؛ ایزو 45001 ، HSE وهمچنین IMS بسیارمهم و حائز اهمیت میباشد. ممیزی نیزمیتوان گفت ازضروریات مورد نیاز شرکتهاست ممیزیایزواصطلاحات اساسی بمعنای بررسی اطمینان ازانجام کارهایی میباشدکه میگویید انجام میدهید. درحین ممیزی شما تأیید کنیدکه سیستم مدیریت مطابق بانوع استانداردمربوطه هستش.بررسی کنیدتا اقدامات انجام شده بجهت تحقق اهداف کیفی سازمان مناسب باشد.ممیزیاصطلاحات اساسی بمعنای بررسی اطمینان ازانجام کارهایی میباشدکه میگویید انجام میدهید. درحین ممیزیشمااین راالقا میکنیدکه سیستم مدیریت مطابق بانوع استانداردمربوطه بوده وبررسی کنیدتا اقدامات انجام شده جهت تحقق اهداف کیفی سازمان مناسب باشدتأیید کنیدکه باهر مشکلی دردرون سیستم مدیریت رسیدگی شده بدنبال پیشرفتهایی باشیدکه میتوانددر سیستم ایجاد شود. تعریف ممیزی عبارتندازیک بررسی منظم و مستقل بجهت تعیین اینکه آیا فعالیتهای کیفی و نتایج مرتبط بابرنامه های برنامه ریزی شده مطابقت دارندیا خیر، آیااین ترتیب بطور موثر اجرا میشود وبرای دستیابی اهداف مناسب بوده. تمام اینهابرای سازمانها و پیشرفتشان الزامی بوده وتوصیه ما شرکتهای مشاوره براین ممیزی و پیاده سازی میباشد.

گواهینامه ایزو ارزان ازکجا بگیریم؟ بااین تفاسیر تنهااز طریق مراجع غیر IAF میتوان گواهینامه اینچنینی رادریافت کردزیرا قوانین و مقررات خاصی نیاز نیست تاآنرا بگیریم ونیازمند ممیزی و پیاده سازی نمیباشدو ازلحاظ دومورد بنابر شرایط مجموعه مورد نظر صورت میگیردو اگرچنانچه دارای توان مالی بودو زمان داشت قطعا توصیه برنوع IAF هستو امااگر شرایط مساعد نبود ازانواع غیر IAF استفاده کندو درزمان مساعد تنهابا پرداخت مابه التفاوت نوع غیر IAF خودرا بنوع IAF تبدیل کند. دراین میان توصیه میشود مراقب مراجع تقلبی گواهینامه های تقلبی نیزباشید.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاوران باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بصورت رایگان میباشدو صبورانه پاسخ تمامی سوالات شمارا خواهیم داد.