HIDKHLIHDC

',hidkhli hdc,

',hidkhli hdc, همان گواهی ایزو هست شاید ازنوع نگارشش تعجب کنیداما نگارشی میباشدکه بسیاری درهنگام جستجو درباره گواهی ایزو ، اشتباها درصفحه سرچ گوگل جستجو میکنند، دلیل این امرهم عدم توجه بزبان تایپ هستش، که دربیشتر موارد امری طبیعیست.

 

',hidkhli hdc, یاهمان گواهینامه ایزو

',hidkhli hdc , توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استانداردinternational standard organize بانام مخفف سازمان ISO صادر میگردد وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین سری قوانین و پروتکل هابرای بهتر شدن و یک مجموعه ست وبواسطه ش بتواند خدمات بهتری ارائه کندو در مسیر پیشرفت و رضایت مشتری گام بردارد. گواهی ایزو ، ',hidkhli hdc توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارد مخفف CERTIFICATTION BODY و بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزوست، همگی CB هادر جهان زیر نظر یکسری موسسه فعالیت میکنندکه بدانها AB گفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند،

AB  مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهیست که هرکشور AB مجزا و مخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستند بنام مجموعه IAF مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ، انجمن iaf بجهت هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده درایران NACI تنها AB تعریف شده انجمن IAF است و 15 CB تحت نظارتش فعالیت میکنند

، ',hidkhli hdc گواهی ایزو درایران درمراکز خصوصی نیزصورت میپذیردکه انها زیر نظر انجمن IAFCB فعالیت دارند انجمنی خصوصی فعال بصورت مجزااز انجمن IAF و توسط CBهای خصوصی گواهی ایزو صادر میکند، اینگونه گواهیها ازنظر قیمت و زمان بسیار کمتراز گواهیهای ایزو نوع اول هستند ودر ایران کاربرد بیشتری دارد، اکنون باشناختی نسبی از گواهی iso پیدا کردید میتوان رسیدبه بحث دلایل اخذ گواهی نامه iso ودرتمام کشورها باایران متفاوتست، دلایل مختلفی بابت اخذ گواهی نامه ایزو وجود داردکه دراینجا چند دلیل مهم انرا بررسی میکنیم دلیل اخذ گواهی ایزو درکشورهای مختلف متفاوتست مثلا درایران بیشتر یابرای شرکت درمناقصه گواهی ایزو اخذ میگردد یاجهت اهداف تبلیغاتی ایزو اخذ میگردد، ولی بعضی مجموعه هاهستندکه برخلاف موج رایج جامعه بجهت بهتر شدن و پیشرفت مجموعه یاشرکت خوداین گواهی رامیگیرند انرا پیاده سازی میکنند و مدیران ویا هیئت مدیره داوطلبانه و بدون هیچگونه فشار و اجباری این گواهی رامیگیرند و قصد پیشرفت و ارائه خدمات بهتربه متقاضیان ومشتریان خودرا دارند.

خب حالابه بررسی دلایل میپردازیم، اول شرکت درون مناقصه، درایران کارفرمایان بابت شرکت ویا حتی ثبت نام دردرون مناقصه شرکت کنندگان راملزم دریافت و اخذ گواهی ایزو میکنندکه درجهت بالابردن سطح مناقصه و پیشرفت بیشتر هستند مناقصات توی ایران یکی ازمهمترین دلالیل گرفتن ایزو رابخود اختصاص میدهد، دلیل دوم رایج اخذ گواهی ایزو اهداف تبلیغاتیست دراین بحث مجموعه ویا مدیران بجهت تبلیغات ازنام وگواهی ایزو استفاده میکنند وبه این صورت اعتبار خودرا درتبلیغات بالا برده وبستر ایمنتری نیزبرای مشتریان ویا متقاضیان مصرف کننده ایجاد کننداین اهداف تبلیغاتی بیشتر برروی مدیریت خوب وبی نقص دریک مجموعه تاکید میکنندکه با اخذ گواهی ایزو درتبلیغات بدان اشاره کنند و اعتماد مشتریان راکسب کنند، اگردلیل شما من باب اخذ ایزو صرفا اهداف تبلیغاتی باشد قطعا اخذ ایزو ازطریق CBهای غیراز IAF بهترین انتخاب شماست، هم هزینه کمتری رامتحمل میشویدهم زمان خیلی کوتاهی نیزجهت صدور نیاز داردبرای صدور فقط کافیست مدارک لازم جهت صدور رابه موسسه ویا مرکز CB تحویل داده سپس مستندها و اموزشهای لازم ایزو رادر قالب سی دی دریافت میکنید و مدرک ایزو بجهت شرکت شما صادر میگردد ودر پروسه نهایتا 2تا 3 روزه اینکار انجام میشود، امااگر هدف گرفتن ایزو مناقصه باشدکه درانصورت بایددید کارفرمای مورد نظرکه قصد شرکت درون مناقصه رادارید صدور گواهی ایزو ازاین مرجع را معتبر میداند یانه اگر صدور گواهی ایزو ازطریق مرجع IAFCB ر امعتبر نمیدانست بایدحتما گواهی ایزو مرجع IAF رادریافت کنیدکه هزینه بمراتب بیشتر و پروسه صدور حداقل 1ماهه دارد، معمولا درایران بیشتربرای شرکتهاییکه روابط بین المللی دارند ایزو تحت IAF صادر میگردد ودر بقیه موارد IAFCB صادر میگردد.
گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باتیمی قوی مشاوره رایگان ،اماده ارائه خدمات در زمینه اخذ انواع گواهینامه ایزو، HSE ، انواع مجوزهای مختلف ارائه شده از وزارت کار، انواع گواهی CE و غیره در خدمت شماست.