IMS سیستم مدیریت یکپارچه

IMS سیستم مدیریت یکپارچه

IMS مخفف کلمه Integrated Management System بمعنای سیستم مدیریت یکپارچه میباشد . هر سازمانی همزمان سه گواهینامه ایزو 45001 ( ISO 9001 , ISO 14001 , (قدیم OHSAS 18001 رادریافت کند و سه استاندارد جهانی ایزو 45001 ( ISO 9001 , IS0 14001 (قدیم OHSAS 18001 راطراحی و مستندسازی و پیاده سازی نماید دراصطلاح میگویند دارای سیستم مدیریت یکپارچه یاهمان IMS میباشد.

ISO 9001 معادل سیستم مدیریت کیفیت میباشد و ISO 14001 معادل سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و ایزو 45001 ( OHSAS 18001 ) سیستم مدیریت زیست محیطی میباشد و ازترکیب سه استاندارد اصطلاحا سیستمی بانام IMS تشکیل میشود. سازمانهای متقاضی دریافت گواهی نامه IMS لزومی نداردکه هرسه استاندارد راهمزمان پیاده سازی کند بلکه متناسب باسیاستهایش درزمان مناسب هرکدام آنهارا میتواند پیاده سازی کند.

چنانچه سازمان قصد اجرای مدیریت سیستم یکپارچه رابصورت همزمان نداشته باشد بایستی درابتدا بااجرای ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت شروع کنند و کم کم ایزو 45001 ( ISO 14001 , (قدیم OHSAS 18001 قدیم ( ایزو 45001 ) راپیاده سازی و ااجرا کند . درواقع شرکتهای درخواست کننده IMS بایستی ابتدا سه استاندارد ایزو 9001 و ایزو 14001 و ایزو 45001 ( اهساس 18001 قدیم ) راطراحی و پیاده سازی کنندتا موفق شوندبه دریافت گواهینامه IMS البته بازهم میگوییم IMS گواهی نامه نیست بلکه اصطلاحی میباشدکه ازسه استاندارد ایزو 45001 ( ISO 9001 , ISO 14001 ,(قدیم OHSAS 18001 تشکیل وباعنوان گواهینامه IMS بیان میشود ودر واقع یک سیستمی میباشدکه ازسه گواهینامه ایزو 9001 و 14001 و 18001 بدست میاید و الزامات سه استاندارد رابیان میکند.

درواقع یک سازمان متقاضی درخواست IMS بایستی ابتدا جهت طراحی و دریافت و پیاده سازی سه گواهینامه ایزو 45001 ( ISO 9001 , ISO 14001 ,قدیم ( OHSAS 18001 اقدام و آنهارا دریافت کند. وقتی سازمانی اقدام میکندبه دریافت سه گواهی نامه ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 ( اهساس 18001 قدیم ) همزمان میتواند ازسازمان متقاضی درخواست گواهی IMS نمایدکه هم دروقتش صرفه جویی شود و هم ازهزینه دوباره کاری جلوگیری کند ودر وقت و هزینه خودش صرفه جویی کند.

IMS دار بودن یک سازمان نشان میدهد درراستای اهدافش تمام الزامات زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای رابا بهترین کیفیت رعایت و پیاده سازی میکند وبه الزامات آنها پایبند میباشد وبه محیط زیست و بهداشت و ایمنی تمام افراد و کارکنانش و افراد درگیر سازمان رارعایت و بدان توجه دارد.

بعنوان مثال : جهت دریافت گواهی نامه IMS تمام کارکنان کارخانه بایستی دوره ایمنی عمومی راببینند، معاینات کلی بشوند، جهت اطفای حریق آموزش ببینند و الزامات رابابت جلوگیری ازآلودگی آب و هوا رعایت کنند، مدیران کلیدی بایستی آموزش ببینند و سپس آموخته هایشان رادر اختیار کارکنان قراردهد و بایستی تمام ریسکها و فرصتهارا شناسایی کند وآنها رابه تمامی زیردستانش بیاموزد.

IMS سیستم مدیریت یکپارچه درواقع یک اصطلاح میباشد و گواهی نامه خاص بین المللی نیست. هرچند بعضی موسسات صدور گواهینامه سرخود اقدام میکنندبه صدور گواهینامه IMS اما چیزیکه مشخص میباشد اینست گواهینامه IMS اینچنینی فاقد اعتبارند و جهت صادرات نمیتوان ازآنها استفاده کرد.
شرکتهای متقاضی گاها متوجه نمیشوند وقتی جهت صادرات اقدام میکنند میفهمندکه گواهی IMS آنها دارای اعتبار جهت صادرات نمیباشد. پس بایستی شرکتهای متقاضی IMS دقت کنندکه ازچه مرجعی گواهی دریافت میکنند و ازاعتبارشان مطمئن باشند. درواقع گواهینامه هایی IMS معتبر گواهینامه هایی هستندکه ازطرف CB هایی صادر شوندکه تحت اعتبار AB ها هستند و خودآن AB هم زیرنظر سازمان جهانی IAF فعالیت کنند. پس گواهینامه های دارای اعتبار IAF معتبرترین مرجع بابت ثبت و صدور گواهی IMS میباشند. گواهی CE را CB ها صادر میکنند.

متقاضیان و کاربران ممکنست درگوگل بصورت درست یا نادرست کلمات زیررا سرچ کنند:

IMS، طرح IMS ، مقررات مرتبط طرح IMS ، قوانین مرتبط طرح IMS ، پیاده سازی IMS ، IMS چیست؟ ، گواهی IMS چیست؟ ، رعایت الزامات IMS ، آی ام اس چیست؟ ، ایزوهای مرتبط با گواهی IMS ،ایزوهای مرتبط باگواهینامه IMS ، گواهینامه های ISO مرتبط طرح IMS ، پیاده سازی طرح IMS ،ims ،ISO 14001 ، ISO 9001، OHSAS 18001 ، گواهینامه ایزو 9001 ،گواهینامه اهساس 18001 ،گواهینامه ایزو 14001 ، گواهینامه OHSAS 18001 ،گواهینامه ISO 9001 ، گواهینامه ISO 14001 ، گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ایزو 9001 ، گواهی نامه ایزو 14001 ، گواهی نامه اهساس 18001 ، گواهی ایزو 9001 ، گواهی ایزو 14001 ، گواهی اهساس 18001 ، گواهی نامه OHSAS 18001 ، گواهی نامه ISO 9001 ، گواهی نامه ISO 14001 ، گواهینامه ایزو 45001 ، گواهینامه ISO 45001 ، سیستم یکپارچه سازی ، CB چیست؟ AB چیست؟ IAF چیست؟ گواهی نامه IMS ، گواهینامه IMS ، گواهی IMS ، گواهی نامه ims ، گواهینامه ims ، گواهی ims و مراجع صدور گواهینامه IMS ، مراجع صدور گواهی نامه IMS ، مراجع صدور گواهی IMS و هزینه دریافت گواهینامه IMS ، هزینه اخذ گواهینامه IMS ، هزینه اخذ گواهی IMS ، هزینه دریافت گواهی نامه IMS و موارد استفاده IMS ، کاربرد IMS ، مراجع صدور گواهینامه ims ، مراجع صدور گواهی نامه ims ، مراجع صدور گواهی ims

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده هرگونه مشاوره و خدمت رسانی درزمینه گواهی نامه ایزو و انواع آن بشما متقاضیان محترم میباشد.