لیست مراجع صدور گواهینامه ایزو وجوددارد؟

جواب: تعداد مراجع صدور گواهینامه ایزو حداقل درایران آنقدرزیاداست و هرروزبه تعدادآنها اضافه میشودوبعضاًهم ازاین تعداد کم میشود.چون موضوع گواهینامه ایزویک موضوع بین المللی هست وممکنه هرشخص حقوقی برودازیک کشوری ییک نمایندگی بگیردکه اااین موضوع توسط مرجع خاصی ساماندهی نمیشود،بنابراین نمیتوان گفت لیستی ازمراجع صدور گواهینامه ایزو وجوددارد. متقاضیان گواهینامه ایزو بایستی نسبت لبه موضوع CB و AB احاطه کامل پیداکرده وسپس نسبت قبه اخذ گواهینامه ایزو اقدام اکرد. CB درواقع مرجع صدور گواهینامه هست و AB مرجع اعتبار دهی لبه آآن CB هست.ذبرای اینکه بیشتر بدانید CB و AB چیست اینجا را کلیک بفرمایید.

===============================================================

آیا CB و AB ایرانی هم وجوددارد؟

اکثر کشورهای دنیا AB دارند. ازجمله کشور ایران. تحت اعتبار همین AB چندین CB درحال فعالیت هستند.درکل دنیا حدود 3000 CB وجود داردکه تعداد حدود 500 تای آنهادرایران نمایندگی دارند. خیلی خوب میشه حدس زدکه رقابت سختی بین این CB هابرای جذب مشتری هست!!!

===============================================================

من میخوام ابرای شرکتم استاندارد بگیرم بنظرشماچه استانداردی بهتره بگیرم البته تاحالا استانداردی نداشتیم؟

استاندارد ISO9001 (سیستم مدیریت کیفیت )بعنوان استانداردی پایه محسوب میشه لذابایدقبل ازسایر استانداردها دریک مجموعه وجود داشته باشه چراکه ززاین استاندارد زمینه روبرای دریافت سایر استانداردها فراهم میکنه و باعث منظم و سیستماتیک شدن مجموعه میشه و پیاده سازی ابرای سایر استانداردها امکان پذیر میشه .

===============================================================

دریافت گواهی نامه ایزو چقدر هزینه داره؟

هزینه اخذ گواهینامه ایزو بسته نوع گواهی نامه ISO درخواستی و حجم مجموعه و اینکه بخواهید گواهی نامه ISO درکدوم CB و AB ثبت بشه وتاچه سطح اعتبار داشته باشه بستگی داره.

===============================================================

من بررای شرکتی خدماتی ازیک مرکز گواهی نامه گرفتم اماشنیدم بعضی گواهی نامه هارتقلبی هستن چطور میتونم بفهمم گواهینامه تقلبی یااصل؟

بله درست شنیدید ، متأسفانه گواهی نامه ی تقلبی هم وجود داره ومعمولاً ازسوی مراکز غیر معتبر و سایتهای اینترنتی بدون هیچ تأییدیه ای ازیک مرجع معتبر(CB یا AB ) گواهی نامه ایزو صادر میشود.

===============================================================

ازکجا بفهمیم  چه استانداردی بدرد مامیخوره؟

بستگی نوع فعالیت و نیازمجموعه متقاضی گواهینامه ISO داره. البته بایدبعنوان پیش نیازو قبل هراستاندارد دیگری استاندارد ISO9001 راپیاده سازی کنیدو سپس خبه پیاده سازی استاندارد مخصوص مجموعه ی خودبپردازیدبرای کسب اطلاعات بیشتردرزمینه اینکه اچه استانداردهایی ابه صنف شمامرتبط میباشدوچه گواهینامه ایزویی بدردتون میخورد ، میتوانیدبامرکز تماس بگیرید و ازمشاوره رایگان بهره بگیرید.

===============================================================

میشه چند گواهی نامه ایزو روباهم گرفت؟

بله و بااین کار درزمان و هزینه هم تاحدی صرفی جویی میشه .

===============================================================

گواهینامه UFI چیه ؟

UFI مخفف سه کلمه انگلیسی است:
Union of International Fairs
بمعنای انجمن نمايشگاههای جهان

معمولا هرمجموعه ایی که درزمینه برگزاری سمینار و یانمایشگاه فعالیت میکنه باعضویت دراین انجمن و رعایت استانداردهای برگزاری سمینار و نمایشگاه ئکه ازطریق انجمن منتشرمیشه ، گواهینامه UFI رامیگیرند.

===============================================================

شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی معمولاچه گواهینامه ISO میگیرند؟

 

واین شرکتها معمولاسه گواهینامه ISO9001 و گواهینامه ISO14001و گواهینامه OHSAS18001 میگیرند. البته بدنبال گواهینامه HSE-MS هم هستندکه ااین گواهینامه درواقع همان دو گواهینامه ISO14001 و OHSAS18001 اهست.

 

===============================================================

گواهینامه HACCP با گواهینامه ISO22000  فرقی دارد؟

گواهینامه HACCP ببرای یبک استاندارد آمریکایی بنام سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی میباشد.ازآنجاییکه سازمان استاندارد جهانی تاقبل ازسال 2005 هیچ استانداردی اجهت سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی تدوین و منتشر نشده بودا اااین استاندارد آمریکایی دردسترس عموم بودواکثر صنایع غذایی طبق تاین استاندارد الگوبرداری میکردند.پس ازاینکه سازمان استاندارد جهانی جبرای اولین بار استاندارد ISO22000 رامنتشرکرد، استاندارد HACCP کنارگذاشته اشد. چون استاندارد ISO22000 همان استاندارد تکامل یافته و جهانی شده HACCP ااااست. بنابراین هرسازمانی گواهینامه استاندارد ISO22000 میگیرد دیگر لزومی کبرای دریافت گواهینامه HACCP راندارد.

===============================================================

گواهینامه ISO/TS29001 درمورد چیه؟

گواهینامه ISO / TS 29001 درمورد مجموعه هاییکه درصنایع نفت ، گاز و پتروشیمی فعالیت دارندکاربرددارد. عنوان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت ، گاز و پتروشیمی کاست. اگربخواهیداین استانداردرابگیریدبایستی یاهمزمان ویاپس گاز ISO9001 طراحی و پیاده سازی گرددد.

===============================================================

چرا گواهینامه بایدتمدید اعتبار بشود؟ ممیزی مراقبتی چیست؟

هرسیستمی بایستی پویاباشد و نسبت چبه بهبود مستمر خوداقدام نماید و همچنین گبرای مرجع صدور گواهینامه حصول اطمینان گرددکه همچنان الزامات استاندارد مربوطه درحال اجراست، لذا بایستی حداقل سالی یکبار توسط مرجع صدور گواهینامه مورد ممیزی قراربگیردواین ممیزی ، ممیزی مراقبتی میگویند.

===============================================================

 

فرق بین گواهینامه آموزشی ایزو و گواهینامه ایزو چیه؟

 

گواهینامه ایزو پرای پیک برندویایک سازمان میباشدکه کلیه الزامات استاندارد مربوطه رارعایت میکند.درحالیکه گواهینامه آموزشی غیک گواهینامه غبرای فیک شخص حقیقی بوده و فقط مدرکیست جهت اثبات اینکه شخص متقاضی دردوره اهای استاندارد مربوطه شرکت کرده و گواهینامه مربوطه رااخذکرده.

 

===============================================================

ممیز ایزو کیست

ممیزی ایزو یکی از مراحل دریافت گواهینامه ایزو میباشدو براساس نوع درخواستی گواهینامه ایزو باید برندی انتخاب شود. میتواند CB انتخابی غیرIAF باشدویا بنوعی CB داخل کشور و مستقل باشد. ممیز گواهی Iso درون شرکت موردنظرمراجعه کرده و خط مش شرکت و انواع چک لیست مرتبط با گواهینامه ایزو درخواستی را چک کرده واگر ممیز عدم انطباقی درموارد ومدارک پیدا نکند شرکت مورد نظر تایید شده ودرغیر اینصورت با اعلام عدم انطباق روبرو میشود. شرکت میخواهد عدم انطباق رفع شود وطی جلسه با شرکت تمام عدم انطباق در چک لیست ارائه شده به شرکت از نماینده مدیریت درخواست دارد تمام موارد رفع شودو شاید در ممیزی عدم انطباق کمی سختگیرانه باشد ولی ممیزی CB ارجینال IAF روند خیلی سختگیرانه داردو ممکنست باچند جلسه ممیزی عدم انطباق برطرف نگردد وتمام هزینه ممیزی از کشور CB تحت اعتبار ومورد تایید آن کشورست باشد برعهده ی شرکت درخواست کننده ی گواهی نامه ایزو میباشد.

ممیزی گواهینامه ایزو IAF وتفاوت آن با ممیزی گواهینامه ایزو غیرIAF درچیست ؟

ممیزی گواهینامه ایزو IAF سختگیرانه وتوام با انواع هزینه بیشتر شامل محل اقامت وهزینه حمل ونقل ازکشور موردنظر تاشرکت درخواست کننده گواهی ایزو و غیره میباشد ولی ممیزی گواهینامه ایزو غیر IAF راحتترست وهزینه آن قابل مقایسه با گواهینامه استاندارد ایزو IAF نخواهدبود.

ممیزی گواهینامه ایزو توسط چه کسی انجام میشود؟

ممیزی ایزو توسط کارشناس مربوط به CB خواهد بودو تمام موارد رعایت گواهی ایزو چک میشودودر صورت تایید ممیز گواهینامه ایزو ، گواهینامه ایزو صادرمیشود.

ممیزی گواهینامه ایزو ممکنست به درخواست شرکت و سازمان دریافت کننده ایزو انجام نشود این زمانیستکه گواهینامه ایزو از CB مستقل دریافت شده باشد شایددر سطح پایین تری انجام شود. شرکت نباید هیچگونه نگرانی دراین مورد داشته باشند. سطح ممیزی درانواع گواهینامه ایزو متفاوت است وبا درخواست شرکت وسازمان میشود ممیزی انجام نشود. اگرشرکتی میخواهد تمام موارد گواهینامه ایزو پیاده سازی شود میتواند درخواست ممیزی نیز بدهد.
ممیزی گواهینامه ایزو بصورت واقعی باید پیاده سازی شود ولی تمامی موارد بازیچه ی شرکت و CB است تابه خودشان بقبولانند گواهینامه ایزو دریافتی گواهینامه ارجینال وقابل رجیستری و قانونی میباشد ولی درصورت اخذگواهینامه ایزو IAF ممیزی گواهینامه ایزو سختگیرانه وواقعی خواهد بود. دلیل دریافت گواهینامه ایزوIAF خیلی هزینه بر وزمانبر خواهد بود ولی درصورتیکه شرکت قصد صادرات نداردبه گواهینامه ایزو غیر آی ای اف بسنده کند ولی اگرقصد صادرات به انواع مختلف کشور اروپایی رادارید ویادر حوزه ی نفت وگاز و تجهیزات وغیره فعالیت میکنید پیشنهاد میشود حتما گواهینامه ایزوآی ای افی بگیریدو درخواست ممیزی نمائید و تمام موارد موجوددرچک لیست رارعایت فرمائید.

ممیزی وجلسه ممیزی به چه صورت خواهدبود؟

درجلسه ممیزی افرادی شامل مدیرعامل , نماینده مدیریت , ممیز , کارشناس hse حضوردارند. دراین جلسه به هیچ عنوان مشاور اجازه ورود نخواهد داشت وتمام افراد حاضردرجلسه میبایست از شرکت درخواست کننده گواهینامه ایزو حضورداشته باشندو ممیز می تواند از ورود افراد غیرمرتبط جلوگیری نماید.

مدارک موردنیاز ممیزی چیست؟

تمامی مدارک پیاده سازی , چارت سازمانی , خط مشی , سوابق شرکت

دوره آموزشی گواهینامه ممیزی هر شخص میتواند باگذراندن انواع دوره مربوطه یک ممیز شودویک منبع درآمد برای هرفردویا cb خواهدبود ولی با روی کارآمدن CB مستقل وداخلی عملا ممیزی گواهی ایزو انجام نمیشودو ممیزی گواهی استاندارد ایزو وقتی انجام نشود نباید شرکت وسازمان نگران باشند گواهی ایزو به آنها داده نمیشودوگواهینامه ایزو دریافتی قابلیت رجیستری داردو فقط ممیزی ایزو یک روند اضافه در گواهینامه ایزواز CB مستقل خواهد بود.

کاربران دریافت کننده گواهینامه ایزو ممکن است مواردزیرجستجوکنند:

ممیزکیست , ممیزی ایزو چیست , ممیزی چگونه انجام میشود , ممیز گواهینامه ایزو , جلسه ممیزی , ممیزگواهینامه IAF , ممیزگواهینامه غیر IAF, ممیز CB های مستقل , دوره های ممیزی , ممیزی گواهینامه استاندارد iso , مراحل ممیزی , ممیزدرشرکت درخواست کننده ایزو , ممیز گواهی ISO, ممیزی گواهینامه استاندارد ایزو ارجینال , ممیزی iso چگونه است

 

دوستان عزیر هرسئوالی داریدمیتوانیددرقسمت زیردرج نموده تادراسرع وقت توسط مشاورن و کارشناسان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران پاسخ داده رشود و سایر دوستان صاحب نظرهم میتوانند اعمال نظرفرمایند.