مشاوره ISO ، مشاور ISO

مشاوره ISO ، مشاور ISO

ISO از زمانی که کیفیت درارائه خدمات اهمیت یافت شناخته شد. در گذشته تمرکز بیشتر برکیفیت محصولات و تولیدات بود؛ اماتعامل مستقیم شرکت ها و بخش های خدماتی بابدنه مشتریان و بالا گرفتن بازار رقابتی، باظهور رقیبان متعدد موجب افزایش توجه درمساله کیفیت خدمات شد.

دستیابی به‌رشد و تکامل باتوجه به‌موارد زیر حاصل می‌شود:

شناسایی شباهت های موجود درپدیده های مورد مطالعه درهر علم

ساختن یک مدل برای تبیین شباهت هایی که حداقل میان دو حوزه علمی وجود دارند.

ارائه و پیشنهاد روشی برای‌تشریح و پیش بینی پدیده رشد.

بنابراین ضروری است تادر این زمینه ها بیشتر دقت و مطالعه شود یعنی همان کاری که ایزو ازپیش برای سازمانها به‌طور عمومی انجام داده است. البته سازمانها و افراد و اداره کنندگان آنها به‌طور ذاتی سعی خواهند داشت تابه همه این موارد رسیدگی نمایند. بااین حال ISO دراین زمینه ها استانداردهایی ایجاد گردیده که‌برای دستیابی هرچه بیشتر به‌مطلوبیت، سازمانها و مدیران رایاری می‌دهند.

ISO باایجاد مقرراتی برای استفاده عمومی و مکرر باتوجه به مشکلات بالفعل و بالقوه، به‌این هدف یعنی دستیابی به‌میزان مطلوبی ازنظم دریک زمینه خاص، نایل آمده است.

‌اجرای استانداردهای ISO برای‌سازمانها اختیاری است. درحقیقت سازمان‌ها برای‌بهبود عملکرد خوددر تمامی ابعاد، رشد سازمان، رضایت تمامی ذینفعان ازجمله شرکت، مشتریان، کارمندان و جامعه .... و همچنین به‌منظور تبلیغات موثر و رقابت درعرصه ملی و بین المللی درحوزه فعالیت خود، اقدام به‌اخذ و پیاده سازی ISO می‌نمایند.
ایزو بادر نظر گرفتن :
صرفه جویی کلی درمصرف نیروی انسانی، مواد، انرژی و ...
حمایت ازمصرف کنندگان
حفظ ایمنی و بهداشت و محیط زیست
ایجاد ارتباط بهتر
سعی دررشد و پیشرفت سازمان دارد.

مراکز اعطای گواهینامه های استاندارد ISO را CB یا certify body می گویند. تعداد CB های فعال بسیار زیاد است. اهمیت موضوع گواهینامه های ISO دراعتبار این مراکز CB است. تعدادی ازاین CB ها به‌صورت مستقل فعالیت می‌کنند و گواهینامه‌هایی که‌اعطا می‌کنند به‌اصطلاح انطباقی است. این‌گواهینامه‌ها برای صادرات هیچ گونه اعتباری ندارند و صرفا برای قاب کردن بردیوار شرکتها و شوی تبلیغاتی هستند.

گروه دوم CB تحت اعتبار AB هستند. زمان و هزینه و سطوح اعتباری گواهینامه‌های ISO این CB ها بسته به AB مرجعشان متفاوت است.

ازطرفی AB ها خود دو دسته اند: AB های خصوصی و AB های دولتی. هرکشور حداقل یک AB دولتی دارد.

علاوه براین بعضی از AB ها زیر نظر سازمان IAF یا international accridate forum هستند. که بیشترین اعتبار رادارند.

لیست AB های زیر نظر IAF

با توجه به توضیحات بالا حجم اطلاعات مورد نیاز برای انتخاب CB درست بسیار است. ازینروهر شرکت برای رسیدن به هدف مطلوب خود و اخذ گواهینامه ISO مورد نظر نیازمند مشاوره باافراد آگاه دراین زمینه است. به همین سبب است که سودجویان درپی سوء استفاده ازشرکت ها هستند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باده سال تجربه در اخذ و پیاده سازی انواع گواهینامه های ایزو و آماده ارائه تجربیات خود، به صورت رایگان، تلفنی یاحضوری، به‌متقاضیان گرامی است.

باما درتماس باشید...