چارت سازمانی ایزو

ایزو ,ISO  , چارت سازمانی

ایزو ,ISO چارت سازمانی بیان میکند درراستای پیشبرد الزامات استانداردهای مدیریتی ازجمله استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ، بایستی سطح اول چارت سازمانی درصورت وجود بازنگری واصلاحات لازم انجام گیرد ودر صورت عدم وجود چارت سازمانی ، ازنو تهیه وتدوین گردد.

گواهینامه  ISO درتدوین چارت سازمانی ودربازنگری ویا تهیه وتدوین اولیه چارت سازمانی بایستی کاملا بصورت فرآیندی عمل کردو سطوح فرآیندهای مدیریتی درسطح کلان شناسایی وطبقه بندی گردند. جهت سهولت درشناسایی فرآیندهای پایین دستی ونحوه چایگزینی فرآیندهای فوق درسطح یک چارت سازمانی توصیه میگردد. باتحقیق وجستجو درون شرکتهای مشابه داخلی وخارجی وهمچنین الگو گرفتن ازسازمانهای موفق وبا لحاظ کردن کلیه فرآیندهای الزامی مورد نیاز استاندارد درون چارت اقدام کردبه پیش نویسی. درهمین سایت دربخش نمونه مستندات ، نمونه ای ازهمین چارت سازمانی جهت الگو برداری ارائه شده است.

گواهینامه ایزو درتهیه وتدوین ویا بازنگری سطح اول چارت سازمانی توصیه میگردد افراد صاحب نظر درشرکت، اعضای هیات مدیره وحتی مدیران کلیدی وارشد نیز مشارکت نمایند. بعداز تهیه وتدوین ویا بازنکری سطح اول چارت سازمانی الزاما بایستی جهت هرباکس جهت هرنوع فرآیند تعریف شده یک شرح وظایف اختصاصی نیزتهیه وتدوین گردد. تهیه وتدوین شرح وظایف درگام بعدی بطور مشروح توضیح داده خواهد شد.

گواهی ایزو درون چارت سازمانی توصیه میگردداز نرم افزار VISIO استفاده گرددتا بتوان ضمن تسریع درطراحی، درآینده نیزجهت اعمال تغییرات راحتتر بتوان تغییر کرد.
چارت سازمانی ایزو سطح یک حتما حتما بایستی مورد تایید مدیرعامل وهمچنین هیات مدیره قرار بگیرد وتا زمانیکه تاییدیه فوق صورت نپذیرد عملا ادامه کار بی فایده میباشد.

استاندارد ایزو درمبحث چارت سازمانی سطح یک یکی ازتنش زاترین اقدامات درون طراحی سیستم مدیریت کیفیت میباشد. لذا مدیریت عامل بایستی دوراز جناح بندی ویا هرگونه پذیرش نظرات شخصی افراد مطابق باالگوهای موجود اقدام کرده واز جانب داریهای غیر منطقی اکیدا خودداری نماید. حضور مشاورین کارآمد دراین برهه ازطراحی بسیار حیاتی بوده وبایستی ازتجارب آنها درسازمانهای دیگر کمال استفاده رانمود.

ISO چارت سازمانی ونکته دیگر درباره چارت سازمانی اینکه چارت سازمانی بایستی دارای کد شناسایی وهمچنین شماره ویرایش باشدتا بعداز تکمیل وابلاغ، همگان بتوانند آخرین نسخه آنرا شناسایی واستفاده نمایند. چارت سازمانی معمولا ازپیوستهای نظامنامه خواهد بودو بعنوان یک سابقه مهم نزد مدیرعامل وهمچنین واحد مدیریت کیفیت نگهداری میگردد.