لیست شرکتهای CB در ایران

لیست شرکتهای CB در ایران

لیست شرکتهای CB در ایران درابتدا مستلزم اینست بدانیم CB چیست چون CB واژه تخصصی و غریبی میباشدکه شرکتهای متقاضی نمیدانند چیست؟ CB مراجع صادر کننده ایزو هستندکه انواع گواهی ایزو رابه صدور میرسانند و خوداین CB بایستی ازطریق AB مجوز صدور بگیرند و دارای اعتبار شوند. وحتی AB تحت نظارت و مدیریت یک نهاد بین المللی باعنوان IAF اعتبار میگیرد. چنین CB هایی تحت اعتبار AB هایی مدیریت میشوندکه تحت اعتبار جهانی هستند و دارای اعتبار جهانی و درون ایران نیزنمایندگان آنها فعالیت میکنند. یکسری CB هستندکه درون ایران ساخته شده اند و تحت اعتبار AB داخلی مدیریت میشوندکه بدانها غیر IAF گفته میشود و چنین CB هایی دارای اعتبار داخلی هستند و اغلب شرکتها ازاین CB ها و ازطریق همین CB هااقدام میکنندبه اخذ ایزو . بااین تفاسیر لیست شرکتهای CB دردو دسته قرار میگیرند یاتحت اعتبار AB های اصطلاحا IAF ی هستند ویا تحت اعتبار AB های داخلی. بااین توضیحات درواقع مراجع صادر کننده ایزو درون ایران دو دسته میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF .

لیست شرکتهای CB در ایران واینکه آیا CB مورد نظر ما گواهی ایزو درخواستی مارا صادر میکند یانه سوال دیگریست که شرکتها باآن روبرو میشوند. شرکتهای CB تحت اعتبار AB شرکتهای غیر IAF تمامی انواع استاندارد ایزو رابه صدور میرسانندو اجازه صدور انواع گواهی ایزو عمومی و استانداردهای مشتری مداری و انواع ایزو تخصصی رابه صدور برسانند و شرکتهای متقاضی ازطریق آنهامیتوانند براحتی برسندبه گواهینامه .زیرااینها CB خصوصی هستند و تعدادشان بسیار زیادست و طبق قواعد و قوانین خاصی عمل نمیکنند بهمین جهت براحتی و درکوتاهترین زمان و باکمترین هزینه انواع گواهی ایزو درخواستی متقاضیان راارائه میکند ولیکن قطعا اینگونه گواهی اعتبار نوع IAF راندارد. اما درخصوص CB تحت مدیریت و اعتبار AB (های) تحت نظارت IAF اینطور نیست واین CB هاتنها حق صدور یکسری انواع استاندارد رادارند. لیست AB های صادر کننده تحت نظر IAF درون سایت IAF ذکر شده و شرکتها میتوانند ازطریق آنهااقدام کنند.

لیست شرکتهای CB برای اغلب متقاضیان شناخته شده نیست وبرای همین ازطریق فضاهای مجازی بدنبال مراجع CB میگردند بخصوص درون گوگل و ممکنه بامراکزی بربخورندکه گواهی تقلبی ایزو صادر میکنند و چنان باتبحر و بامهارت فتوشاپ شده اند و ساخته شده اندکه حین قلابی بودن نمیتوان تقلبی بودنشان رافهمید و تشخیص داد و بهمین جهت شرکتهای متقاضی بایدکه پیش ازهر اقدامی ازنحوه رجیستری و استعلام گواهی نامه ایزو درخواستی خوداطمینان حاصل نمایند و سپس جهت اخذ گواهی ایزو ازآن CB اقدام کنند.

لیست شرکتهای CB ایرانی ، شرکتهای متقاضی راملزم میکندتا متقاضیان باجستجو درون گوگل بدنبال مطلب فوق جستجو و سرچ میکنند بدلیل اینکه اغلب شرکتها متقاضی بدنبال شرکتهای صادر کننده ایزو هستند و نمیدانند چگونه و ازطریق کدام مراجع اقدام کنند. آنها درحین جستجو بامراکز و نهادهای مشاوره مواجه میشوندکه یکی ازاین مراکز مشاوره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه آماده هرگونه اطلاع رسانی بمتقاضیان عزیز میباشد مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بامشاورین باتجربه خدمات رایگان مشاوره رادر خدمت متقاضیان محترم قرار میدهد.‌ کافیست بایک تماس بامرکز ما سوالات خودرا درمیان بگذارید ورایگان جواب تمامی پرسشهای خودرا بگیرید.