گواهینامه IMS

 , IMSسیستم مدیریت یکپارچه

IMS باعنوان سیستم مدیریت یکپارچه ازتهیه وتدوین سه استاندارد ISO9001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت ، ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 ( ورژن جدید OHSAS18001 ) سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی بدست میاید. یعنی باتدوین سه استاندارد ISO9001,ISO14001 وهمچنین ISO45001 گفته میشود سازمان سیستم مدیریت یکپارچه رادرون سازمانش پیاده سازی کرده است. درواقع IMS یک استاندارد نیست ودراصطلاح عامه اشتباها باعنوان استاندارد نامیده میشود.

 

مزایای IMS

استاندارد IMS سیستم مدیریت یکپارچه ومزایای استقرار سیستم مدیریت یکپارچه : ازمزایای سیستم مدیریت یکپارچه بدین موارد بایستی اشاره کرد: صرفه جویی درزمان وهزینه (یکپارچه سازی باشکل بسیار چشمگیرو قابل ملاحظه، هزینه های عملیاتی وهمچنین زمانی رااز طریق کارکردهای مختلفکاهش میدهد. ازجمله کارکردهای فوق میتوان بدین موارد اشاره کرد:پرهیز ازدوباره کاری، استفاده بهینه ازصنایع، دسترسی آسانتربه اطلاعات وهمچنین ترکیب ممیزیهای مختلف)، افزایش بهره وری (باکمک یک سیستم یکپارچه میتوان اثربخشی وکارآیی ودر کل بهره وری سازمان رابا توجه بانگرش واحد بدین سیستم درمقایسه بااستقرار مجزای آنهابه کمک عوامل زیر کاهش داد، بحداقل رساندن تضاد بین کارکردهای سه استاندارد، کاهش فعالیتهای اجرایی واداری، کمک جهت تصمیم سازی وتصمیم گیری باتوجه جهت ایجاد تصویری کامل ازسازمان (ایمنی، کیفیت، محیط زیست) ، حذف دوباره کاریها وآموزشها وارتباطات تکراری)، بهبود سازمانی (درکل، استقرار سیستم یکپارچه ، موجب رشد وارتقا سازمان خواهد بود، حرکت درجهت بهبود مداوم درون قالب سیستمی یکپارچه درسه مقوله ایمنی، آراستگی ومحیط زیست)، مشارکت فراگیر پرسنل شاغل درتمامی زمینه های فعالیت سازمانی درسه مقوله ودر قالب یک استاندارد ) وکاهش حجم مستندات (درمقایسه سه سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیط وهمچنین سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای بامواردیکه دقیقا دارای یک ساختار وعملکرد هستند برمیخوریم نظیر مستندات مرتبط باکنترل سوابق ومدارک آموزش، ممیزیهای داخلی، طرحریزی، خط مشی وغیره. میتوان باترکیب وتلفیق مستندات مربوط بدین موارد وایجاد سیستم مستندات یکپارچه حجم بسیاری مستندات راکاهش داد.).

گواهی IMS رااختصارا مورد بررسی قرار دادیم وبهترست دراین مبحث باموضوع تفکر سیستمی مختصرا آشنا شویم. زمانیکه فرد نحوه تفکر خودرا برروی نگرش سیستمی استوار میسازدنه تنها تاحدود زیادی ازیک بعدی بودن وسطحی فکر کردن مبرا میشود واز تعصب ناآگاهانه ویکسو نگری دوری میجوید بلکه بابررسی درباره کلیت یک موضوع ودر نظر گرفتن کلیه ارتباطات ممکن میکوشدتا باشناخت کاملتری ازموضوعات وهمچنین سیستمهای محیطی خویش دست یابد ودر نتیجه میتواند درموفقیت شناخته شده تری وظایف خویش راانجام دهد. باطرح یک سوال تفکر سیستمی رابهتربرای شما تعریف میکنیم. اگرپلیس دریک شهر ویا منطقه باانجام عملیاتی محموله یامحموله های بزرگی ازمواد مخدر( آندسته محموله هاکه بتواند برمیزان عرضه مواد مخدر درون بازار تاثیرگذار باشد راتوقیف کندچه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیامیزان قاچاق مواد مخدر کمتر خواهد شد یابیشتر؟ وضعیت امنیت شهر چگونه خواهد شد، آیا شهر ناامنتر میشودیا ایمنتر؟ پاسخ اینست؛ میزان عرضه مواد مخدر دربازار کمتر میگردد. قیمت مواد مخدر دربازار بالاتر میرود، انجام تخلفات متعدد ازجمله سرقت وزورگیری جهت تهیه پول مینمایند. نتیجه اتفاقات فوق میتواند باعث ناامنتر شدن شهر گردد.یعنی میزان جرم وجنایات مرتبط باافزایش درآمد بیشتر خواهد شد. آیامیزان قاچاق مواد مخدر کمتر خواهد شد؟ متاسفانه پاسخ منفی میباشد. چراکه تقاضای مورد نظربه قوت خودباقیست وقیمتها نیز بطور وسوسه کننده ای بالا رفته است. درنتیجه بسیاری قاچاقچیان تادیروز قاچاق کالاهای کم خطرتر مثل پارچه، لباس ویا مواد غذایی راقاچاق میکردند، باتوجه سودآوری سرشاراین حوزه وسوسه میشوندکه قاجاق مواد مخدر کنند. بعبارت دیگر میزان قاچاق نیزکمتر نمیشود. راه چاره چیست؟ شما بجای یک راه حل، بایستی پکیج ویا مجموعه ای ازراه حلهای مختلف، هماهنگ ومکمل هم ارائه نمایند.

 

گواهینامه IMS رااز کجا دریافت کنیم؟

گواهی IMS نیز مانند دیگر انواع استاندارد ISO توسط مراکز ومراجع ثبت وصدور ایزو باعنوان اختصاری CB صادر میگرددکه خوداین CB زیر نظر مراکزی باعنوان AB مدیریت میشوندکه خوداین AB زیرنظر سازمان جهانی IAF مدیریت واعتبار دهی میگردد. البته درایران مراجعی هستندکه اصطلاحا غیر IAF هستند وساخته وپرداخته خودما ایرانیها هستند و CB وهمچنین AB ساختگی هستند ودارای اعتبار جهانی نیستند. درباره انتخاب مرجع مناسب متناسب باهدف اخذ گواهینامه شایسته است باآگاهی کامل تصمیم درستی گرفته شود.