ایزو ، مناقصات

ایزو , مناقصات

ایزو بااهداف مختلفی اخذ میگردد ومدیران بااهداف مختلفی اقدام میکنندبه اخذ انواع استاندارد ISO . گواهینامه ایزو بااهدافی چون تبلیغات ، مناقصات ، چشم وهمچشمی، رقابت، جلب مشتری و صادرات وواردات وهمچنین بااهداف مختلفی گرفته میشود. همین اهداف برروی پیاده سازی وعدم پیاده سازی نیز تاثیر مستقیم دارد.

گواهینامه ایزو بقصد شرکت در مناقصات اصلی ترین هدف میباشد. جهت شرکت درون مناقصات بنابر صلاحدید کارفرمای مربوطه مناقصات ازشرکتها درخواست گواهینامه ایزو میشود وشرکتها بایستی گواهینامه ISO مرتبط بافرآیندشان رادریافت کنند. جهت دریافت گواهینامه ISO جهت شرکت درون مناقصات گاهی بعضی کارفرماهای سازمان حساس هستند ودرخواست گواهینامه ایزو بین المللی میکنندکه توسط انجمن اعتبار دهی بین المللی ( IAF ) صادر میگردد. وگاها برخی کارفرماها حساس نیستند وبرایشان فرقی نمیکندکه دارای اعتبار بین المللی باشد ویا غیر IAF باشد. گواهی نامه ISO غیر IAF درواقع اطلاق میشودبه انواع گواهی نامه ایزو دارای اعتبار داخلی یعنی انواع گواهی نامه ساخته وپرداخته ایرانیها ومراکز ومراجع ایرانی ها. گواهینامه تحت اعتبار IAF جهت سازمانهای واردکننده وهمچنین صادرکننده کاربرد دارداما جهت مناقصات نیز درخواست میگردند. گواهینامه IAF چیست؟ سوالی میباشدکه اینجا بدلیل عدم آگاهی اغلب سازمانها پیش میاید. مراجع ثبت وصدور گواهی ISO رادر اصطلاح CB مینامندکه همین CB تحت اعتبار وزیرنظر سازمانی باعنوان اختصار AB فعالیت میکنندکه خوداین AB تحت اعتبار یک سازمان جهانی ویک نهاد بین المللی باعنوان IAF صادر میگردند. درایران، بنابر دلایل مختلفی مراجعی ساخته شده اندکه ساخته وپرداخته خودما ایرانیها هستندکه گواهی نامه ISO صادر میکنند یعنی درواقع CB ونیز AB (هایی) هستندکه ساخته وپرداخته ایرانیها هستند واصطلاحا غیر IAF نامیده میشوندکه کار راه انداز هستند اما دارای اعتبار بین المللی نیستند. حالا ممکنست یک کارفرما حساس والبته بسیار آگاه باشد ودرخواست گواهی تحت اعتبار IAF کندکه البته هزینه وزمان بیشتری دارندتا صادر گردند. گواهی نامه ISO غیر IAF نیز مورد درخواست کارفرماهایی میباشدکه حساس نیستند وگرفتن گواهینامه ایزو راجهت شرکت درون مناقصات کافی میدانندکه ضمن صرف زمان کم ازلحاظ هزینه نیز بسیار بصرفه میباشندکه بنابر برند مربوطه و معروفیت هزینه هت متغیر میباشد. گارفرماهای سخت گیر اغلب پیاده سازی رانیز دردستور کار خود قرار میدهند.

گواهی ایزو جهت شرکت درون مناقصات شامل گواهینامه عمومی وتخصصی میگردد اما پرکاربردترین گواهی درخواست شده گواهی ISO9001ISO14001 , , ISO45001, HSE  وهمچنین IMS میباشدکه عمومی ترین استاندارد هستند وجهت تمامی شرکتها کاربردی میباشد.

استاندارد ایزو جهت شرکت درمناقصات یک امتیاز میباشد وبدلیل زمانبر بودن جهت اخذ وگاها نداشتن زمان شایسته هست سازمان قبل ازورود جهت مناقصات اقدام کندبه اخذ گواهی ایزو . درهر صورت سازمانها شایسته میباشدکه گواهی نامه ISO راحتما دریافت کنند زیرا جهت هرنیت ومقصدی داشتن انواع استاندارد ایزو شایسته وگاها الزامی میباشد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان درحوزه ثبت وصدور انواع گواهی نامه ISO ,گواهینامه های بین المللی وهمچنین انواع گواهی داخلی جهت متقاضیان آماده هرگونه خدمت میباشد.